Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Dyn o Gaerffili yn euog o achosi dioddefaint diangen i'w gŵn


Ar 8 Chwefror 2024, plediodd dyn o Gaerffili yn euog yn Llys Ynadon Cwmbrân i gyhuddiadau yn ymwneud â lles anifeiliaid, a oedd yn cynnwys saith cyhuddiad o fethu â diwallu anghenion lles cŵn o dan ei ofal i’r graddau sy’n ofynnol gan arfer da a thri chyhuddiad o achosi dioddefaint diangen yn groes i Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006
 
Cafodd Simon Hobbs (46 oed) ddirwy o £360 am achosi dioddefaint diangen i bum ci gan gynnwys Malinois Gwlad Belg oedd yn feichiog.  Cafodd Hobbs orchymyn i dalu costau o £7,884 a gordal dioddefwr o £144.  Cafodd ei wahardd rhag cadw unrhyw anifeiliaid am bum mlynedd.
 
Daw’r ddedfryd yn dilyn ymchwiliad gan dîm Safonau Masnach Cyngor Caerffili a weithredodd nifer o warantau, ym mis Mehefin 2023.
 
Bu swyddogion Safonau Masnach a Heddlu Gwent, ynghyd â milfeddyg, yn chwilio cartref Hobbs a dod o hyd i chwe chi yn y gegin; roedd tri Cŵn Tarw Ffrengig yn cael eu cartrefu mewn cawell bach iawn.  Roedd yr amodau yn y gegin yn gyfyng, yn orlawn ac yn anghyfforddus gyda diffyg lle i chwarae, mynd i'r toiled a bwyta.  Roedd y cŵn yn rhannu un hambwrdd bwyd a dwy bowlen o ddŵr.  Roedd un o'r cŵn, Malinois Gwlad Belg beichiog, yn sylweddol o dan bwysau.  Rhoddodd enedigaeth i 8 ci bach 10 diwrnod yn ddiweddarach.
 
Cafodd Akita ei ffeindio mewn cwt pren tu allan mewn golau haul uniongyrchol, heb unrhyw ddillad gwely meddal na chyfoethogiadau.  Cafodd tymereddau cynnar yn y dydd eu cofnodi'n uwch na 26 gradd, y tymheredd uchaf a dderbynnir ar gyfer cŵn.
 
Cafodd dri chi eu gweld gyda chyflyrau a oedd yn achosi ddioddefaint diangen iddyn nhw oherwydd diffyg ymyrraeth filfeddygol a rheolaeth.
 
Cafodd y cŵn eu symud o'r safle a'u rhoi yng ngofal Hope Rescue, a hoffwn ni ddiolch iddyn nhw am ofalu amdanyn nhw ac yn arbennig am y gofal dwys a gafodd ei ddarparu ganddyn nhw i'r Malinois Gwlad Belg a'i chŵn bach.  
 
Dywedodd Sara Rosser, Rheolwr Gweithrediadau Canolfan Hope Rescue,
 
“Roedden ni'n falch o allu cefnogi gwaith caled Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili gyda'r achos hwn. Brawychus oedd gweld cymaint o gŵn yn byw mewn amodau mor ofnadwy.
 
Roedd angen triniaeth gan filfeddyg ar y cŵn a gofal arbenigol - roedden ni'n llawn tosturi dros un o'r cŵn yn arbennig, sef y Malinois, ac fe wnaethon ni ei henwi yn Jinx. Yn ogystal â bod mewn cyflwr ofnadwy, roedd hi'n feichiog. Roedden ni'n pryderu'n fawr na fyddai ganddi’r cryfder i roi genedigaeth a gofalu am ei babanod ond o ganlyniad i waith caled Tîm Hope Rescue, goroesodd pob un o’r 8 ci bach, ac mae Jinx bellach yn ffynnu.
 
Rydyn ni wrth ein bodd bod y rhan fwyaf o'r cŵn eisoes wedi dod o hyd i gartrefi newydd cariadus."  

Dywedodd y Cynghorydd Philippa Leonard, Aelod Cabinet dros Ddiogelu'r Cyhoedd

“Mae lles anifeiliaid yn flaenoriaeth uchel i’r awdurdod a dylai’r erlyniad hwn gweithredu fel ataliad i eraill sy’n methu â diwallu anghenion anifeiliaid ac achosi dioddefaint diangen iddyn nhw.” 

 

 

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out