Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Disclaimer


Mae Safonau Masnach Cymru yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a gyhoeddir ar ei wefan yn gyfredol ac yn gywir. Ni all Safonau Masnach Cymru dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, difrod neu anghyfleustra a allai ddeillio o ddefnyddio'r wefan hon.

Mae Safonau Masnach Cymru yn derbyn ac yn cyhoeddi dolenni i wefannau a dogfennau allanol yn ddidwyll ond ni all warantu perthnasedd, amseroldeb na chywirdeb y wybodaeth honno na derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddigwyddiadau andwyol a all godi ar ôl cysylltu â gwefannau allanol.

 
Gall deddfwriaeth newid dros amser ac mae unrhyw gyngor a roddir yn seiliedig ar y wybodaeth a oedd ar gael ar yr adeg y lluniwyd y canllawiau. Dim ond y llysoedd all ddehongli deddfwriaeth statudol gydag unrhyw awdurdod. Arweiniad yn unig yw unrhyw gyngor a roddir ar wefan Safonau Masnach Cymru. Dylid ceisio cyngor cyfreithiol annibynnol lle bo'n briodol.

 
Bydd yr holl gynnwys yn cael ei fonitro i sicrhau defnydd o iaith a pherthnasedd priodol. Ni ddylid defnyddio gwefan Safonau Masnach Cymru ar gyfer hysbysebu personol neu ddeisyfiad. Gwneir pob ymdrech i wirio'r ffeiliau sydd ar gael i'w llwytho i lawr ar y wefan hon am firysau, ond ni ellir eu dal yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o ddefnyddio deunydd wedi'i lawrlwytho. Argymhellir bod defnyddwyr yn ailwirio'r holl ddeunydd sy'n cael ei lawrlwytho gyda'u meddalwedd gwirio firws eu hunain.

 
Bydd unrhyw ddata personol a gesglir drwy’r wefan hon yn cael ei drin yn gyfrinachol yn unol ag egwyddorion Deddf Diogelu Data 2018.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out