Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Amdan Safonau Masnach Cymru


Amdan Safonau Masnach Cymru

Mae Safonau Masnach Cymru (TSW) yn cynrychioli'r 20 gwasanaeth Safonau Masnach Awdurdodau Lleol ledled Cymru. Rydym yn rhannu ymgyrchoedd gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ledled y wlad i amddiffyn defnyddwyr a diogelu busnes cyfreithlon.


Ein cyfrifoldebau

Mae buddion cydweithio a chydlynu ar draws y rhanbarth yn cynnwys codi proffil Safonau Masnach.

Mae Safonau Masnach Cymru yn cydlynu cyngor a gorfodi deddfau sy'n llywodraethu'r ffordd y mae nwyddau a gwasanaethau'n cael eu gwerthu, eu rhentu a'u llogi i ddefnyddwyr. Mae swyddogion Safonau Masnach Lleol yn cynnal arolygiadau ac yn monitro neu'n ymchwilio i gwynion.

Rydym yn ymdrechu i weithio gyda busnesau i helpu i sicrhau cydymffurfiaeth ond yn y pen draw, gallwn erlyn y rhai sy'n torri'r gyfraith.

Gyda'i gilydd, mae Safonau Masnach Cymru yn mynd i'r afael ag ystod eang o faterion gan gynnwys; diogelwch cynnyrch, troseddau stepen drws a sgamiau, gwerthu dan oed, nwyddau ffug a masnachu annheg yn ogystal â safonau bwyd a deddfwriaeth bwyd anifeiliaid.

Cliciwch yma i weld ein hadroddiad Effeithiau a Chanlyniadau ar gyfer 2021/22, yn ogystal â'r ffeithlun cysylltiedig

Gweler ein Datganiad Sefyllfa Safonau Masnach Cymru, yma

Coronafeirws


Yn 2020-21 cymerodd ein gwaith symudiad dramatig tuag at orfodi deddfwriaeth frys mewn ymateb i'r bygythiad difrifol a oedd ar ddod i iechyd y cyhoedd a berir gan COVID-19.

Mae Safonau Masnach Cymru wedi gweithio i gefnogi Safonau Masnach lleol wrth orfodi cyfyngiadau a chau busnesau lleol yn ystod y cyfnodau cloi trwy gefnogi a chynrychioli awdurdodau lleol mewn trafodaethau gyda'r llywodraeth a chyrff masnach ar lu o faterion, gan gynnwys sgamiau a chanslo teithio a digwyddiadau. sicrhau ar yr un pryd nad yw PPE anniogel a glanweithyddion is-safonol yn cael eu rhoi ar y farchnad.


Gadael yr UE

Mae gadael yr UE hefyd wedi effeithio ar waith y proffesiwn gyda diogelwch cynnyrch, labelu bwyd a rheolau eraill yn cael eu heffeithio, gyda Safonau Masnach yn dangos ei allu i addasu trwy gynhyrchu cyngor ac arweiniad busnes priodol ac amserol. 

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out