Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Cyngor i ddefnyddwyr


Yn yr 21ain Ganrif, mae angen i bawb feddu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i drafod y byd dryslyd ac weithiau diegwyddor o werthu a phrynu nwyddau a gwasanaethau. Mae Defnyddwyr a Busnesau fel ei gilydd yn agored i niwed os nad ydynt yn ymwybodol o'u hawliau a'u rhwymedigaethau o ran y ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr sy'n llywodraethu sut mae'r farchnad yn gweithredu.

Dewiswch gategori isod i bori tudalennau cyngor cysylltiedig.

Rydym yn dathlu Wythnos Safonau Masnach Cymru rhwng Ebrill 15fed - 19eg, 2024. Cymerwch olwg ar y wybodaeth, podlediadau a fideos rydym wedi eu rhoi at ei gilydd.


Gwasanaethau Cyngor i Ddefnyddwyr

Mae gan y Gwasanaeth Safonau Masnach yng Nghymru wasanaethau cynghori defnyddwyr sy'n cynnig addysg defnyddwyr i unigolion, grwpiau, sefydliadau ac ati i dynnu sylw at hawliau a chyfrifoldebau defnyddwyr wrth brynu nwyddau a gwasanaethau.

Byddant yn ymateb yn gadarnhaol i geisiadau am sgyrsiau a chyflwyniadau. Byddant yn cynnal digwyddiadau arbennig i ymdrin â meysydd diddordeb penodol. Er enghraifft, mae'r cynnydd diweddar mewn troseddau yr adroddwyd amdanynt yn ymwneud â galwyr carreg y drws, a masnachwyr twyllodrus, wedi arwain at fwy o geisiadau am wybodaeth a chyngor ar sut i atal defnyddwyr rhag dod yn ddioddefwyr y math hwn o drosedd. Mae llawer o awdurdodau bellach yn ymateb i geisiadau a hefyd yn targedu gwasanaethau arbennig at bobl agored i niwed.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out