Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Dirwy am werthu fêps anghyfreithlon


Cafodd rheolwr siop fêps ym Mhenfro ddirwy gan Ynadon yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Sir Penfro.

Cafodd Terry Miller, o Vape Allsorts, Main Street, ei erlyn ar ôl gwerthu fêp tafladwy anghyfreithlon a gwnaeth swyddogion Safonau Masnach atafaelu 39 o fêps eraill, nad oeddynt yn cydymffurfio, o'r siop.

Roedd gan y fêps anghyfreithlon danciau capasiti 12ml yn groes i'r Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig sy'n caniatáu uchafswm o 2ml o hylif anadlu nicotin ar gyfer fêps tafladwy.

Anfonwyd sampl o'r fêp i'w brofi a chanfuwyd bod ganddo gyfaint o 7.6ml, sy'n llawer mwy na'r 2ml a ganiateir. 

Roedd hyn hefyd yn golygu bod y fêp yn cynnwys 114mg o nicotin, ond ni chaiff fêp tafladwy 2ml cyfreithlon gynnwys mwy na 40mg. 

Roedd troseddau hefyd yn ymwneud â label y cynhyrchion gan fod gwybodaeth hanfodol ar goll o'r label. 

Roedd y rheolwr eisoes wedi cael gwybod am y rhwymedigaethau cyfreithiol cymwys cyn cyflawni'r drosedd.

Ar Chwefror 9fed cafodd Miller ddirwy o £918 am y fêps nad oeddynt yn cydymffurfio, gordal dioddefwr o £367 a chafodd ei orchymyn i dalu £1,000 mewn costau. Ni roddwyd cosb ar wahân am y tair trosedd arall. 

Mae cyfanswm o £2285 yn ddyledus i'r Llys a gwnaed Gorchymyn Fforffedu a Gorchymyn Dinistrio mewn perthynas â'r 40 fêp sigarét.

Dywedodd y Cynghorydd Michelle Bateman, Aelod Cabinet Gweithrediadau Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Mae gwerthu fêps anghyfreithlon yn flaenoriaeth uchel i Wasanaethau Safonau Masnach awdurdodau lleol a rhoddir sylw i’r broblem yn rheolaidd yn y cyfryngau cenedlaethol fel un o'r bygythiadau mwyaf sy'n ymddangos ar strydoedd mawr y DU.

"Gall fêps sy’n rhy gryf achosi i unigolion amsugno gormod o nicotin, a allai achosi niwed difrifol, yn ogystal ag achosi caethiwed cryf. Dangoswyd bod fêps anghyfreithlon hefyd yn cynnwys cyfuniad o gemegau, rhai ohonynt wedi'u gwahardd, a chanfuwyd bod gan rai dyfeisiau fatris lithiwm anniogel.

"Bydd Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn parhau i weithio gyda manwerthwyr i godi ymwybyddiaeth o ofynion cyfreithiol a sut i nodi dyfeisiau sy’n cydymffurfio o’u cymharu â rhai nad ydynt yn cydymffurfio.  

"Fodd bynnag, bydd y bobl hynny y canfyddir eu bod wedi anwybyddu'r cyngor hwn ac sy'n cyflenwi yn anghyfreithlon yn cael eu herlyn drwy'r llysoedd a bydd dyfeisiau nad ydynt yn cydymffurfio yn cael eu hatafaelu a'u dinistrio."

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out