Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Masnachwr twyllodrus cyfresol a thipiwr anghyfreithlon yn cael ei Erlyn


Mae masnachwr twyllodrus wedi dechrau dedfryd o garchar o 19 mis ar ôl cyfaddef cyfres o gyhuddiadau yn dilyn erlyniad gan Safonau Masnach Cyngor Sir Penfro, Is-adran Diogelu'r Cyhoedd.
 
Plediodd Ashley Price yn euog i 16 cyhuddiad ac ymddangosodd gerbron Llys y Goron Abertawe i gael ei ddedfrydu ddydd Gwener, 25 Tachwedd.
 
Roedd y catalog o droseddau, yn dyddio o fis Chwefror 2019 hyd Ionawr 2022, yn cynnwys dwyn, twyll, achosion o dipio anghyfreithlon a nifer o achosion o dan ddeddfwriaeth diogelu defnyddwyr. 

Roedd yr ymchwiliad hefyd yn cynnwys swyddogion Heddlu Dyfed-Powys a Thîm Rheoli Gwastraff Cyngor Sir Penfro.
 
Cafodd y llys wybod bod Price, o Waterston Road, Aberdaugleddau, wedi cymryd arian gan rai cwsmeriaid ac nad oedd wedi cwblhau gwaith; gwneud gwaith gwael mewn cartrefi eraill a gwrthod ad-daliadau; wedi methu â darparu gwaith papur a rhoi gwybodaeth ffug fel mater o drefn. 

Yn ogystal â newid enw ei fusnes yn rheolaidd roedd yn aml yn rhoi ei enw fel Andrew Price.
 
Y dioddefwr cyntaf oedd dynes a dalodd £1,100 i Price - oedd yn masnachu fel Coast & Country Property Maintenance - i roi gwteri a bondoeau newydd. 
 
Cymerodd Price yr arian ond methodd â dychwelyd i wneud y gwaith ac nid oedd modd cysylltu ag ef. Yn wreiddiol, fe geisiodd swyddogion Safonau Masnach gysylltu â Price i ddarparu cyngor busnes ond fe fethodd â mynychu cyfarfod oedd wedi'i drefnu.
 
Fe wnaeth cwpl arall o Sir Gaerfyrddin ymgysylltu â Price oedd yn masnachu fel New Look Roofing i wneud gwaith ar eu to oedd yn gollwng a thalu £1000. Ond daeth yn amlwg yn fuan iawn bod y gwaith yn is-safonol gan fod rhai o’r o'r byrddau plastig yr oedd wedi eu gosod wedi dechrau disgyn i ffwrdd ar y diwrnod canlynol. Mynnwyd ad-daliad.
 
Honnodd Price ar un adeg bod rhywun wedi bod yn ei ddynwared er bod y dioddefwr yn amlwg yn ei adnabod fel y person oedd wedi cyflawni'r gwaith.
 
Cafodd y cwpl addewid o ad-daliad o £600 ond ni chafodd hyn erioed ei wireddu.
 
Ym mis Hydref 2020 derbyniodd swyddogion yr heddlu adroddiad o achos sylweddol o dipio anghyfreithlon yn Herbrandston, lle'r oedd ystafell ymolchi wedi'i gadael.
 
Fe wnaeth label cyfeiriad arwain yr heddlu at gwpl yn Aberdaugleddau a ddywedodd bod dyn wedi gwneud ychydig o waith iddyn nhw gan dynnu'r eitemau am £100. Cafodd Price ei gysylltu â'r drosedd gan daflen a roddodd i'r cwpl ar gyfer New Look Roofing.

Ym mis Ionawr 2021 yn masnachu fel New Look Landscapes, galwodd Price mewn eiddo yn Hwlffordd, a chytunodd i dorri coeden i lawr a thrwsio to cyntedd ar gyfer dyn. Canfuwyd bod y gwaith atgyweirio yn is-safonol yn ddiweddarach. Tra yn yr eiddo hefyd cynigiodd Price roi drws ffrynt a ffrâm drws newydd am £1000. Talwyd yr arian ond ni ddychwelodd Price erioed.
 
Yr un mis yn masnachu fel A & C Roof Care galwodd Price mewn dau eiddo yn Arberth a chynnal gwaith atgyweirio ar y to. Fe fethodd â rhoi gwaith papur gan gynnwys yr hysbysiad canslo statudol.

Mae'r cyhuddiadau diweddaraf yn ymwneud â dyn oedrannus bregus a oedd yn dioddef o glefyd Alzheimer a oedd wedi gofyn i Price wneud gwaith ar simnai a chodi drws garej ym mis Medi 2021.
 
Dechreuwyd ar y gwaith i gymryd rhan o'r simnai i lawr ond ni chafodd ei gwblhau er gwaethaf trosglwyddiadau lluosog o gannoedd o bunnoedd i Price.
 
Ni wnaeth Price erioed drosglwyddo unrhyw waith papur, a’r gred yw fod hon yn dacteg fwriadol i ddrysu dyn oedrannus a bregus. 

Ym mis Ionawr 2022 cysylltwyd â'r dioddefwr eto ac chafodd rhywfaint o deils to eu disodli. Cysylltodd â'r heddlu ac fe gafodd Price ei arestio.
 
Cafodd y llys hefyd wybod am ddigwyddiad tipio anghyfreithlon arall y gwnaeth Price ei gyfaddef. 
 
Ym mis Awst 2021 cafodd cryn dipyn o wastraff ei ollwng ar dir yng Nghastell Gwalch ac fe wnaeth archwiliad o'r sbwriel gan swyddogion o Gyngor Sir Benfro Rheoli Gwastraff ganfod manylion busnes yn Aberteifi.
 
Cysylltwyd â'r busnes ac fe gadarnhawyd bod Price wedi mynychu i gael gwared â'r gwastraff. 
 
Wrth liniaru dywedodd bargyfreithiwr Price wrth y llys nad oedd gan Price unrhyw hysbysiadau anghymwyso a bod y troseddau wedi cael eu cyflawni tra bod Price mewn perthynas flaenorol pan oedd yn defnyddio cocên.

Aeth ei fargyfreithiwr ymlaen i ddweud bod Price bellach mewn perthynas sefydlog a bod ganddo fabi ifanc.

Cafodd Price ei ddedfrydu i 19 mis yn y carchar a bydd yn treulio o leiaf hanner yr amser hwnnw.  Gwnaeth y Llys hefyd Orchymyn Amddifadedd mewn perthynas â'r fan a atafaelwyd gan Price.
 
Talodd y Cynghorydd Michelle Bateman, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Rheoleiddio, deyrnged i'r gwaith ar y cyd rhwng adrannau Cyngor Sir Penfro a Heddlu Dyfed-Powys.
 
"Mae hyn yn dangos nad oes ots pa mor gymhleth yw'r achosion, byddwn yn parhau i ymchwilio i fasnachwyr twyllodrus ochr yn ochr â phartneriaid a mynd â nhw i'r llys.
 
"Mae troseddau fel y rhai a gyflawnodd Ashley Price yn cael effaith wirioneddol ar y dioddefwyr sy'n cael eu gadael i gasglu’r darnau yn dilyn waith gwael neu’n cael eu gadael allan o boced pan fethodd â throi i fyny i wneud y gwaith a addawodd.
 
"Hefyd mae tipio anghyfreithlon yn cael effaith fawr ar ein cymunedau, yn difetha ein cefn gwlad a'n mannau hardd ac yn costio i'r Cyngor ac felly talwyr Treth y Gyngor i glirio.
 
"Rwy'n gobeithio fod yr achos hwn yn rybudd i eraill a fyddai'n gweithredu yn yr un ffordd."


Capsiwn: Y gwastraff a adawyd yng Nghastell Walwyn gan Ashley Price.

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out