Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Cyfnod gohiriedig yn y carchar i ddyn a fu’n gwerthu ceir ail law peryglus


Mae dyn o Hwlffordd wedi cael cyfnod gohiriedig yn y carchar am werthu ceir ail law peryglus ac anniogel, yn dilyn ymchwiliad gan Gyngor Sir Penfro.

Ymchwiliodd tîm Safonau Masnachu Sir Benfro i gwynion gan bobl a oedd wedi prynu ceir oddi wrth Shamus Julius Dewaine, o Castleton Grove, Hwlffordd.

Cyflenwodd Dewaine ddau gar mewn cyflwr peryglus ac anniogel gan achosi risg i’r gyrrwr a theithwyr a defnyddwyr eraill y ffyrdd.

Dangosodd luniau fod y cerbydau wedi’u rhydu’n ddifrifol. Gwerthwyd car arall mewn cyflwr nad yw’n addas ar gyfer y ffordd na fyddai’n pasio prawf MOT. 

Ymddangosodd Dewaine o flaen Llys y Goron Abertawe i’w ddedfrydu ddydd Gwener 4 Tachwedd.

Roedd wedi cyfaddef yn flaenorol i dri achos o dwyll drwy ymhonni’n anwir a thair trosedd torri deddfwriaeth diogelu defnyddwyr a chyflenwi cynnyrch anniogel.

Clywodd y Llys fod Dewaine wedi prynu’r ceir am werth sgrap yn ymwybodol o’u cyflwr gwael, a’i fod wedi eu gwerthu yn fuan wedyn am bris llawer uwch heb iddo wneud unrhyw waith i drwsio’r namau.

Prynwyd un cerbyd am £330 ac yna’i werthu’r diwrnod wedyn yn union yr un cyflwr am £950. Dywedodd Dewaine wrth y cwsmer fod y car hwn wedi bod yn ei deulu ers pedair blynedd.

Roedd un o gwsmeriaid Dewaine yn hen ddyn â phroblemau symudedd ac roedd yn arall yn ddyn ifanc a oedd newydd basio’i brawf gyrru.

Danfonwyd dau o’r ceir pan oedd yn dywyll fel ei bod yn anodd i’r cwsmeriaid archwilio’r car a disgrifiwyd Dewaine yn ddyn digywilydd wrth werthu.

Gwnaeth Dewaine honiadau twyllodrus ynglŷn â’r ceir, gan honni eu bod mewn cyflwr da a bod gwaith wedi’i gwblhau arnynt pan nad oedd wedi’i wneud.

Dywedodd fod gan un car MOT llawer hirach nag oedd ganddo mewn gwirionedd, a bod gan un car, a ddanfonwyd pan oedd yn dywyll, deiars newydd, ond roedden nhw wedi’u treulio’n ddifrifol mewn gwirionedd.

Aeth Dewaine i raddau helaeth i argyhoeddi cwsmeriaid ei fod yn werthwr preifat yn lle masnachwr er mwyn gwadu hawliau defnyddwyr i’r cwsmeriaid.

Fodd bynnag, casglodd yr adran Safonau Masnachu dystiolaeth o 43 o hysbysebion am geir gan Dewaine drwy Facebook ac ar ochr y ffordd dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae Dewaine wedi defnyddio tudalen Facebook ffrind hefyd i hysbysebu car.

Dedfrydwyd Dewaine i gyfanswm o naw mis yn y carchar, wedi’u gohirio am 18 mis, ac fe’i gorchmynnwyd i gwblhau cwrs sgiliau meddwl.

Mae’n rhaid iddo dalu iawndal hefyd o £850 i un dioddefwr a £545 i’r llall.

Clywodd y llys fod Cyngor Sir Penfro wedi gwario £15,000 ar ymchwilio ac erlyn Dewaine.

Dywedodd y Cyng. Michelle Bateman, Aelod Cabinet Gwasanaethau Rheoleiddiol Cyngor Sir Penfro: “Rwy’n cymeradwyo gwaith y tîm Safonau Masnach ar yr achos hwn.

“Mae gwerthu ceir peryglus ac anniogel yn hynod ddifrifol ac rwy’n gobeithio bod yr erlyniad hwn yn rhybudd i’r rhai hynny sy’n ceisio gwneud arian heb ystyried y canlyniadau posibl.

“Rydym bob amser yn argymell y dylai prynwyr gael cyngor ar brynu ceir ail law cyn trosglwyddo arian.”

 
Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out