Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Erlyniad Bwyd Anifeiliaid Anwes Amrwd : Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot Safonau Masnach


Roedd Happy Hounds (Wales) Limited, ar Ystad Ddiwydiannol Cwmgors, Cwmgors, Gwauncaegurwen,  wedi’i fonitro gan Safonau Masnach Castell-nedd Port Talbot ac Iechyd Anifeiliaid dros nifer o flynyddoedd.

Roedd y busnes yn prynu cig gwastraff ac offal o nifer o ffynonellau, fel lladd-dai; ffatrïoedd torri; a chwmnïau pacio cig; i'w hailbrosesu a'u gwerthu fel bwyd ci amrwd. Fodd bynnag, ni sicrhaodd y cwmni fod ei gynhyrchion yn ddiogel o ran bacteria a chlefydau sy'n cael eu cario mewn bwyd anifeiliaid/bwyd, y gellid eu trosglwyddo i anifeiliaid anwes a'u perchnogion.

Canfuwyd bod cyfres o samplau o fwyd anifeiliaid anwes a brofwyd o gynhyrchion y busnes yn cynnwys salmonela a bacteriwm arall sy'n uwch na'r lefelau a ganiateir, gan olygu nad ydynt yn ddiogel ym marn y dadansoddwr cyhoeddus.

Ar 11 Medi 2023, plediodd Derrick Lewis, 67, o Dan y Deri, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, Cyfarwyddwr Happy Hounds (Wales) Limited,  yn euog yn Llys Ynadon Abertawe i bum cyhuddiad o werthu bwyd anifeiliaid ar y farchnad a dau gyhuddiad o gynnal mangre aflan. Mae'r cwmni yn y broses o’i ddirwyn i ben.

Dywedodd y Barnwr Rhanbarth Layton fod Mr Lewis, dros gyfnod o amser, wedi torri rheoliadau, gan roi bwyd anifeiliaid anniogel ar y farchnad gan esgeuluso ei gyfleusterau prosesu.  Ychwanegodd y Barnwr Layton fod Mr Lewis wedi derbyn sgil-gynhyrchion heb unrhyw werth iddynt, ac wedi'u troi'n fwyd anifeiliaid, heb ddilyn y gweithdrefnau swyddogol. 

Dedfrydwyd Mr Lewis i 18 wythnos yn y ddalfa, a gafodd ei ohirio am 12 mis, i gyd-rhedeg â phob cyhuddiad; mae’n rhaid iddo dalu £15,000 fel cyfraniad tuag at gostau'r cyngor; a thalu gordal dioddefwr o £128.

Meddai'r Cynghorydd Cen Phillips, Aelod y Cabinet dros Natur, Twristiaeth a Lles,

"Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cymryd diogelwch y cyhoedd o ddifrif. Gwnaed ymdrechion dro ar ôl tro i gynghori'r cwmni i gydymffurfio â rheoliadau i ddiogelu iechyd y cyhoedd. O ganlyniad, nid oedd gan Safonau Masnach ac Iechyd Anifeiliaid unrhyw ddewis ond erlyn y busnes.

Dylai busnesau fod yn ymwybodol y byddai'n well gan Safonau Masnach ac Iechyd Anifeiliaid weithio gyda nhw, ond os nad ydynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau sydd ar waith i amddiffyn y cyhoedd, yna byddant yn cymryd cam gweithredu cadarn."

 

Llun gan James Lacy ymlaen Unsplash

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out