Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Dedfrydu masnachwr twyllodrus ar ôl codi tâl o £4,600 am beintio teils yn oren


Mae masnachwr twyllodrus wedi cael gorchymyn cymunedol ar ôl pledio’n euog i dwyllo cwsmer bregus yng nghanol Ceredigion allan o £4,600.

Plediodd Peter Billydean Price o Broadmoor Nurseries, Cilgeti, yn Sir Benfro yn euog i ddwy drosedd o dwyll wrth fasnachu fel Priced 2 Improve Property and Landscaping Services, yn dilyn achos a ddygwyd gan adran Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion.

Clywodd ynadon Aberystwyth fod Price, ym mis Ionawr 2022, wedi cymryd taliadau o £4,600 trwy dwyll i ailosod yr holl deils crib ar do tŷ’r dioddefwr ar ôl i’r dioddefwr roi hysbyseb ar-lein yn chwilio am döwr i gysylltu ag ef am y swydd.

Dywedodd erlynydd y Cyngor fod Price, 25, wedi bwriadu gwneud elw iddo’i hun drwy wneud addewidion ysgrifenedig camarweiniol i’r dioddefwr i roi teils crib newydd ar yr eiddo am £4,600. Fodd bynnag, dim ond peintio'r teils crib presennol mewn paent oren y gwnaeth Price a'i ddau bartner, a daliodd teledu cylch cyfyng y cartref y diffynnydd yn cyrraedd ac yn gadael gyda phaent ac offer paentio. Roedd y teledu cylch cyfyng yn dangos bod Peter Price a’i bartneriaid wedi treulio llai na 3½ awr yng nghartref y dioddefwr i gyd ac anwybyddodd Price alwadau ffôn gan y dioddefwr a oedd wedi gadael y dioddefwr yn ddiymadferth ac yn troi at ofyn am gyngor cyfreithiol.

Fel rhan o’r ymchwiliad hwn, cafodd swyddogion o Dîm Safonau Masnach Diogelu’r Cyhoedd Ceredigion dystiolaeth hefyd o ddeunydd drôn o’r awyr a alluogodd Syrfëwr Meintiau Siartredig i ddod i’r casgliad ei bod yn amlwg nad oedd Price yn döwr proffesiynol, cymwys ac ag enw da gan fod ansawdd y gwaith yn annerbyniol. Mewn gwirionedd, roedd Price ond wedi defnyddio paent oren fel ffordd o dwyllo ei ddioddefwr i'r canfyddiad bod teils crib clai oren newydd wedi'u defnyddio.

Dywedodd cyfreithiwr Price fod ei gleient wedi dibynnu ar gyn-weithiwr a oedd â gwybodaeth am doi i arwain y swydd gan mai gwaith tir a phalmentydd yn bennaf yw gwaith Price. Gwnaeth Price gydnabod bod y ffi yn ormodol ac roedd yn edifeiriol am ei weithredoedd.

Dywedodd y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Ar adeg pan fo llawer o aelwydydd yn ei chael hi’n anodd yn ariannol, mae’r achos hwn yn dangos y gwaith gwerthfawr y mae Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor yn ei wneud i amddiffyn unigolion yn ein cymuned rhag masnachwyr twyllodrus, ac yn ei dro, yn dod â chyfiawnder i’r rheini yr effeithir arnynt gan y troseddwyr dideimlad hyn.”

Ddydd Iau 20 Gorffennaf, 2023, dedfrydodd ynadon Price i Orchymyn Cymunedol 12 mis gyda 150 awr o waith di-dâl, ac 20 diwrnod Gofynion Gweithgaredd Adsefydlu. Gorchmynnwyd iddo hefyd dalu £4,081 o iawndal i'r dioddefwr, £1,000 o gostau'r erlyniad, a £95 o ordal llys.

26/07/2023

 

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out