Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Sut i osgoi pryder cerbyd


Mae'n debyg mai'r car yw ein pryniant mawr cyntaf fel defnyddiwr; ac mae angen bod yn ofalus wrth ei brynu yn y lle cyntaf ac yn ystod ei oes a gwasanaethu.

Yn ystod 2022, bu 1,360 o gwynion yn ymwneud â phrynu ceir yng Nghymru, a amcangyfrifir eu bod yn werth cyfanswm o £12.8 miliwn, sef £9,691 fesul cwyn ar gyfartaledd.

Mae prynu oddi wrth fasnachwr yn cynnig rhywfaint o amddiffyniad i ddefnyddiwr gyda hawliau statudol os aiff pethau o chwith, rhywbeth nad yw ar gael trwy brynu oddi wrth y dewis arall sy'n aml yn rhatach, sef prynu'n breifat.  Fodd bynnag, mae 44% o adroddiadau gwybodaeth TSW yn ymwneud â phrynu cerbydau, yn ymwneud â masnachwyr yn ffugio bod yn werthwyr preifat er mwyn osgoi eu cyfrifoldebau cyfreithiol.

Yn ystod y pandemig, fel sectorau masnach eraill, symudodd llawer o fasnachwyr ceir i werthu eu cynhyrchion ar-lein. Rhoddodd Ymgyrch Quattro TSW y dasg i awdurdodau fonitro sianeli cyfryngau cymdeithasol dros gyfnod o wythnos i adnabod masnachwyr ceir sy'n ymddangos fel unigolion preifat.  Nodwyd deunaw masnachwr, a dangosodd ymchwiliad pellach fod cyfanswm o 430 o gerbydau wedi'u gwerthu gan y 18 hyn dros y 12 mis blaenorol.

Yn ystod 2022, dangosodd gwiriadau diogelwch ar gyrtiau blaen gwerthu ceir traddodiadol gydymffurfiaeth eang.  Mae swyddogion Safonau Masnach wedi achub ar y cyfle i roi cyngor i fasnachwyr sydd bellach yn cynnig ceir ar werth ar-lein, yn hytrach na hysbysebu ar-lein yn unig.

Rydym yn annog gwerthwyr ceir i ofyn am gyngor gan eu Hadran Safonau Masnach leol neu drwy'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig 

Mae TSW yn cynghori defnyddwyr yn gryf i gynnal gwiriadau cyn siopa cyn prynu car:

Os bydd unrhyw broblemau'n dod i'r amlwg gyda'ch car, cwynwch i'r masnachwr cyn gynted ag y bydd y diffyg yn ymddangos ac o fewn 30 diwrnod i'w brynu.  
Mae amser yn bwysig iawn wrth ddelio â chwynion am geir.  
Efallai eich bod wedi cael gwarant gyda'ch cerbyd, ond mae hyn y tu hwnt i'ch hawliau statudol.

Os oes gennych gŵyn am brynu cerbyd, cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144.  Mae Adrannau Safonau Masnach yn derbyn hysbysiadau cwynion gan Gyngor ar Bopeth, sy'n ein helpu i dargedu busnesau twyllodrus.

Gellir wrando yma ar ein podlediad 'Holi'r Rheoleiddiwr' ar Ddiwrnod 2. 

Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth

Canllawiau Cydymaith Busnes ar Geir a Ddefnyddir

Canllawiau Cydymaith Busnes ar gyfer Gwerthwyr ar Geir a Chyfraith Defnyddwyr

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out