Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Wythnos Safonau Masnach


Rydym yn falch iawn o'ch croesawu i'n Wythnos Safonau Masnach cyntaf, wythnos sydd wedi'i chynllunio i dynnu sylw at faterion sy'n effeithio ar ein bywydau i gyd, wythnos o bodlediadau a chlipiau fideo wedi'u cynllunio i dynnu sylw at rai o'r materion allweddol sy'n wynebu defnyddwyr a busnesau yng ngyfnod o ansicrwydd economaidd sylweddol.

Ddydd Llun, 24ain Hydref - Gwerthu o dan oed

Mae'r wythnos yn dechrau gyda ffocws ar werthiannau â chyfyngiadau oedran. Mae deddfwriaeth yn ymwneud â gwerthiannau â chyfyngiadau oedran yn bodoli i amddiffyn pobl ifanc rhag mynediad at gynhyrchion a allai fod yn beryglus iddynt, boed yn alcohol, cynhyrchion tybaco gan gynnwys cynhyrchion anwedd, cyllyll neu fynediad at beiriannau gamblo. Bydd gweithgarwch penodol yn ymwneud a’r ymgyrch ‘NO IFS. NO BUTTS.’ sy'n darparu llwybr diogel i roi gwybod am werthiannau tybaco anghyfreithlon /  Byddwch hefyd yn cael clywed am ganlyniadau prosiect a gynhaliwyd yn ymwneud â chynhyrchion anweddu sydd wedi dod yn olygfa mor gyfarwydd wrth i bobl geisio diddyfnu eu hunain oddi ar gynhyrchion tybaco.

Mae Nicola Sutton o Gyngor Sir Ddinbych a Roger Mapleson o Gyngor Wrecsam yn ymuno â Jemma i drafod gwerthiannau â chyfyngiadau oedran yn ein podlediad 'Holi'r Rheoleiddiwr', y gallwch wrando arno yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y maes hwn o'n gwaith, cliciwch yma.

Dydd Mawrth, 25ain Hydref - Osgoi pryder cerbyd

Mae pwyslais dydd Mawrth mewn perthynas â gwerthu cerbydau modur, rhywbeth y mae’r mwyafrif ohonom yn dibynnu arno yn ein bywydau bob dydd ond sydd hefyd yn gallu bod yn gostus iawn yn nhermau ariannol a hefyd o ran diogelwch os na chaiff ei ddisgrifio’n gywir ar yr adeg sy’n arwain i’r gwerthiant.  Bydd galwad i ddefnyddwyr roi gwybod am gwynion mewn perthynas â cheir ail law, boed yn ymwneud â diogelwch neu wedi'u cam-ddisgrifio. Rhoddir cyngor mewn perthynas â'r cysyniad cymharol newydd o werthu ceir ar-lein a'r amddiffyniad sydd ar gael i ddefnyddwyr mewn perthynas â gwerthu o bellter.

Rydym yn trafod ceir ail law gyda Chris Hill o Gyngor Castell-nedd Port Talbot a Richard Powell o Gyngor Sir y Fflint yn ein Podlediad Diwrnod 2.

I gael rhagor o wybodaeth am y maes hwn o'n gwaith, cliciwch yma.

Dydd Mercher, 26ain Hydref - Beth sydd ar eich plât?

Mae heddiw yn mynd â ni at rywbeth rydyn ni i gyd yn ei fwyta a'i fwynhau - bwyd! Rhoddir cryn bwyslais ar roi cyngor mewn perthynas ag adweithiau alergaidd a phwysigrwydd labelu cynhyrchion bwyd yn gywir mewn perthynas â chynhwysion a allai fod yn angheuol i'r rhai sydd ag alergedd i rai bwydydd, er enghraifft, cnau.

Ar bodlediad arbennig heddiw ar gyfer Wythnos Safonau Masnach Cymru, mae Jemma a’i gwesteion yn trafod pwysigrwydd gofal ac ystyriaeth o ran safonau bwyd ac alergenau, a’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Safonau Masnach Cymru i godi ymwybyddiaeth a mynd i’r afael â’r mater.

I gael rhagor o wybodaeth am y maes hwn o'n gwaith, cliciwch yma.

Dydd Iau, 27ain Hydref - Llwybr diogel i sero net

Bydd dydd Iau yn amserol iawn gyda’n meddyliau’n canolbwyntio ar yr amgylchedd a sut mae gwasanaethau safonau masnach yn effeithio arnoch chi, boed hynny ar ffurf sgamiau ynni gwyrdd neu strategaethau marchnata y cyfeirir atynt fel ‘gwyrddychu gwyrdd’ sydd wedi’u cynllunio i’ch perswadio bod cynhyrchion, nodau a pholisïau sefydliad yn gyfeillgar i'r amgylchedd pan nad ydynt. Bydd ffocws hefyd ar ddefnyddio atalwyr galwadau, dyfeisiau sydd wedi'u cynllunio i rwystro galwadau niwsans p'un a yw'r galwadau hynny'n gysylltiedig â'r amgylchedd neu'n rhan o fath arall o sgam sydd wedi'i gynllunio i wadu defnyddwyr o'u cynilion wnaethon eu hennill drwy eu gwaith caled.

Gellir clywed ein podlediad 'Holi'r Rheoleiddiwr' Diwrnod 4 yma.

Canllawiau Cydymaith Busnes: Hawliadau Gwyrdd
Canllawiau Cydymaith Busnes: Tystysgrifau Perfformiad Ynni
Canllawiau Cydymaith Busnes: Effeithlonrwydd ynni: eiddo domestig
Canllawiau Cydymaith Busnes: Gwybodaeth am y Mesur Ynni
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
Cod defnyddwyr ynni adnewyddadwy

Dydd Gwener, 28ain Hydref - Prynu'n Ddoeth Arlein

Daw hyn â ni at ddiwrnod olaf ein hymgyrch. Mae Dydd Gwener yn ymwneud â thrafodion ar-lein, sut i sicrhau bod y gwefannau yr ymwelwch â hwy yn ddilys yn ogystal ag amlinellu'r amddiffyniad sydd ar gael i chi wrth wneud trafodion o'r fath. Efallai eich bod wedi prynu nwyddau ar-lein sydd wedi troi allan i fod yn ffug neu efallai eich bod hyd yn oed wedi prynu ci ar-lein dim ond i ddarganfod bod ganddo nam genetig. Beth bynnag yr ydych wedi’i brynu, bydd gennych hawliau statudol ac mewn rhai amgylchiadau gallai eich galwad i Linell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth arwain at Safonau Masnach i weithredu ar y wybodaeth a ddarparwyd gyda’r bwriad o gymryd camau i atal unrhyw weithgaredd anghyfreithlon rhag parhau.

Gellir gwrando ar ein podlediad 'Gofyn i'r Rheoleiddiwr' ar gyfer Diwrnod 5 yma.

Ymgyrch Ar-lein y Fargen Go Iawn
Taclo'r Tacle
Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth
Action Fraud
Swyddfa Eiddo Deallusol
Canllawiau Cydymaith Busnes ar eiddo deallusol
Canllawiau Cydymaith Busnes ar berchenogaeth anifeiliaid/anifeiliaid anwes cyfrifol

Felly, edrychwn ymlaen at ymgysylltu â chi yn ystod yr wythnos bwysig hon boed hynny drwy Twitter, drwy bodlediadau, drwy glipiau fideo neu drwy’r cyfryngau. Gobeithiwn y bydd yr wythnos yn ddefnyddiol i chi a pheidiwch ag anghofio #niywsafonaumasnachcymru a bod ein swyddogion yma i’ch helpu a’ch cefnogi yn eich ardal leol pryd bynnag y byddwch angen cymorth mewn perthynas â materion defnyddwyr

 
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out