Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Carcharu dyn am werthu ceir yn anghyfreithlon


Mae dyn wedi cael ei garcharu am dair blynedd am werthu bron i 300 o geir sydd wedi'u difrodi mewn damweiniau heb yn wybod i gwsmeriaid.

Sefydlodd Evan Beman, 47, broffiliau ffug ar Facebook i werthu’r cerbydau heb ddatgelu bod cwmnïau yswiriant wedi datgan eu bod y tu hwnt i’w trwsio.

Defnyddiodd enwau ffug hefyd i gofrestru'r cerbydau gyda'r DVLA, mewn twyll yr amcangyfrifir ei fod werth hyd at £165,000.

Yr wythnos diwethaf, plediodd Bevan, o Gainsborough Square, Lockleaze, Bryste, yn euog yn Llys y Goron Caerdydd i gyhuddiadau o dan Ddeddf Twyll 2006. 

Clywodd y llys fod bachgen 17 oed wedi cysylltu â thîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen ar ôl iddyn nhw brynu Vauxhall Corsa gan werthwr ar Facebook, yng Nghwmbrân, ym mis Mehefin 2021. Torrodd y cerbyd i lawr 15 munud ar ôl ei brynu.

Cawsant fil atgyweirio o fwy na £1,300 a phan wnaethant gwyno, dywedwyd wrthynt fod y cerbyd wedi cael ei werthu yn ei gyflwr presennol ac nad oedd ganddynt hawl i gael ad-daliad.

Yn ddiweddarach, canfu ymchwiliad fod y cerbyd wedi bod mewn damwain yn flaenorol a'i fod bellach yn gerbyd Categori C.

Clywodd y llys fod swyddogion Safonau Masnach wedi darganfod bod Beman a phartner busnes wedi prynu 292 o gerbydau trwy gwmni achub ceir cofrestredig drwy gyfrif trydydd parti, rhwng 1 Chwefror, 2021, ac 16 Medi, 2022.

Cysylltodd swyddogion â rhai o'r cwsmeriaid a oedd wedi prynu cerbydau a chanfod nad oeddent yn ymwybodol eu bod wedi prynu cerbydau a oedd wedi eu difrodi mewn damwain.

Clywodd y llys fod un gŵr wedi prynu cerbyd am £2,250 a bod ganddo anfoneb gydag enw a chyfeiriad busnes ffug.

Roedd sawl peth o’i le ar y car, ond pan gwynodd y gŵr, cynigiodd Beman brynu'r cerbyd yn ôl am £1,700, ei drwsio a’i ddychwelyd i’r cwsmer. Dywedwyd wrth y gŵr, pe bai dal i fod yn anhapus ar ôl wythnos, byddai’n derbyn ad-daliad, ond ail-ymddangosodd y car ar werth eto, wythnos yn ddiweddarach.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd,: "Er nad yw gwerthu cerbydau sydd wedi'u difrodi mewn damwain yn anghyfreithlon, mae eu gwerthu heb ddatgelu'r hanes yn mynd yn groes i’r gyfraith a gall fod yn beryglus i yrwyr ac eraill ar yr heol. 

"Y cyngor wrth chwilio am gar ail-law yw gofyn cwestiynau a gwirio’i hanes MOT. Gall cwsmeriaid hefyd gynnal Ymchwiliad Hur Bwrcas ar-lein.”

Os ydych chi'n amau bod rhywun yn gwerthu nwyddau yn anghyfreithlon, gallwch gysylltu â thîm Safonau Masnach y Cyngor ar trading.standards@torfaen.gov.uk

Erthygl flaenorol
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out