Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Siarc benthyg hynaf y DU yn cael gorchymyn i dalu dros £173,000 gan Lys Caerdydd


Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal

Clywodd Gwrandawiad Enillion Troseddau yn Llys y Goron Caerdydd ar Ebrill 29 y bydd rhaid i Tabitha Richardson, o Gasnewydd, werthu ei chartref i godi’r arian. Os nad yw'r arian yn cael ei ad-dalu o fewn tri mis mae hi'n wynebu 21 mis yn y carchar.

Daeth yr achos i'r amlwg ym mis Awst 2020, pan gafodd eiddo Richardson yn Nash Road, Casnewydd, ei gyrchu gan swyddogion oedd yn gweithio i Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru. Daethpwyd o hyd i £6,500 mewn arian parod mewn coffor y bu'n rhaid i saer cloeon ei dorri ar agor, yn ogystal â llyfrau banc, llyfrau benthyca, ffeiliau a gwaith papur arall.

Cafodd ymchwiliad ei lansio a arweiniodd at Richardson yn pledio'n euog i fenthyca arian yn anghyfreithlon, cymryd rhan mewn gweithgaredd sydd angen trwydded, cynnal gweithgaredd rheoledig heb awdurdod nac eithriad, a gwyngalchu arian.

Er gwaethaf oedran Richardson, daeth yn amlwg yn ystod yr ymchwiliad y byddai’n anfon negeseuon bygythiol at eu dioddefwyr pe byddent yn methu taliad, gan godi llog o £400 ar bob £1000 ar fenthyciad 28 diwrnod.

Wrth ei dedfrydu ym mis Awst y llynedd, dywedodd y Cofiadur Benjamin Blakemore wrth Richardson ei bod wedi osgoi dedfryd o garchar sydyn drwy drwch blewyn. Dywedodd ei bod wedi sathru dros reoliadau a deddfwriaeth i ddiogelu benthycwyr a disgrifiodd y negeseuon i'w dioddefwyr fel rhai bygythiol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir:

"Er ein bod yn credu na fyddai Tabitha Richardson yn cael dedfryd o garchar ar unwaith oherwydd ei hoedran, gwyddom mai'r ffordd orau o ddelio â'r materion hyn yw drwy eu taro'n galed yn y boced ac adennill cymaint o arian â phosibl o'u gweithgareddau anghyfreithlon.

"Yn aml mae siarcod benthyg arian yn cael eu portreadu'n ystrydebol fel dynion cryf yn chwifio bat pêl fas, ond mae Tabitha Richardson yn fenyw ac er gwaethaf ei hoedran, roedd yn ymddwyn yn fygythiol tuag at ei dioddefwyr hefyd, gan eu bygwth pan nad oeddent yn talu eu dyled, yn aml gan wybod nad oeddynt yn gallu talu.

"Os oes unrhyw un yng Nghymru yn dioddef yn sgil benthycwyr arian didrwydded cysylltwch â Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru drwy ffonio 0300 123 33 11. Mae yna dîm ymroddedig sy’n cefnogi dioddefwyr benthycwyr arian didrwydded, i'w cael allan o'u sefyllfa, yn ogystal ag ymchwilio i unrhyw droseddau sy'n mynd rhagddynt." 

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out