Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Wythnos Safonau Masnach Cymru - Diwrnod 2 - Twyll y Tanwydd


Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod gwiriadau yn parhau yn ystod yr argyfwng costau byw ar y cynhyrchion na all defnyddwyr eu profi eu hunain.

Yn ystod 2022-23, profodd Safonau Masnach 1,642 o bympiau petrol a disel am gywirdeb, a gallwn adrodd bod 98.8% yn cyflawni'n gywir. Roedd cywirdeb tancer tanwydd swmp yn is, gydag 8.3% o'r 25 tancer a brofwyd yn gweithredu y tu allan i'w terfynau gwall: ar gost gyfredol gwresogi tanwydd, gallai hyn gynrychioli colled o £4 i'r defnyddiwr, ar ddanfoniad 1,000 litr.  Mae gwiriadau ar y ddau fath o offer yn parhau trwy gydol 2023-24.

Mae gan Safonau Masnach hanes o amddiffyn y defnyddiwr rhag twyll sy'n gysylltiedig ag ynni. Yn y gorffennol pan oedd glo yn brif ffynhonnell gwresogi, byddai Safonau Masnach yn gwirio masnachwyr glo yn rheolaidd i sicrhau nad oedd y glo yr oeddent yn ei werthu yn fyr ei bwysau, bod yr offer a ddefnyddiwyd yn gywir, a hyd yn oed yn profi'r glo i sicrhau ei fod o'r ansawdd a ddisgrifiwyd.
Y dyddiau hyn nid yw glo yn cael ei ddefnyddio cymaint i wresogi cartrefi. Fodd bynnag, mae masnachwyr yn dal i'w werthu ac mae'r busnesau hyn yn dal i fod yn amodol ar yr un gwiriadau.

Mae Perfformiad Ynni eiddo yn ffactor wrth i brynwr cartref neu ddarpar denant benderfynu prynu neu rentu'r eiddo hwnnw. Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i Dystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs) gael eu harddangos o fewn 28 diwrnod i eiddo gael ei roi ar y farchnad i'w rentu neu ei werthu. Rhaid i'r wybodaeth a gyflwynir fod yn gywir ac nid yn gamarweiniol.

Yn dilyn lansio pecyn cymorth Cymru i gefnogi gorfodi deddfwriaeth sy'n ymwneud ag EPCs, bydd chwe awdurdod yn adrodd ar y gostyngiad mewn allyriadau carbon blynyddol, ynni a gostyngiad mewn biliau tanwydd ar gyfer safleoedd busnes, trwy ymgysylltu â landlordiaid a rheolwyr adeiladu awdurdodau lleol.  Mae un awdurdod lleol wedi adrodd am 40% o ymgysylltiad â landlordiaid o un cyswllt cychwynnol ac mae bellach yn ceisio gwella'r sgôr ynni ar dros 1,600 o safleoedd yn eu hardal.

Mae Safonau Masnach Cymru yn ymroi'n weithredol â rheoleiddwyr partner, trwy Rwydwaith Rheoleiddwyr Cymru, i nodi dull cydgysylltiedig o ymdrin â'r heriau costau byw yn y sector ynni a thanwydd.  Ym maes cymhleth ynni, mae'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) wedi ymgynghori ar ganllawiau cytundeb gwyrdd drafft ar gyfer busnes, i'w helpu i ddeall a chydymffurfio â'r gyfraith.

Mae Safonau Masnach Cymru yn gofyn i ddefnyddwyr ‘Cymryd 5’ i ystyried cynigion, er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth glir o'r hyn rydych chi’n mynd i gontract ar ei gyfer.  Gellir dod o hyd i ganllawiau i ddefnyddwyr mewn sawl man, gan gynnwys Cyngor Effeithlonrwydd Ynni — Consumer Friend 

Mae Safonau Masnach Cymru yn gofyn i fasnachwyr nad ydynt yn sicr o'u cyfrifoldebau cyfreithiol i ystyried canllawiau CMA, cysylltu â'u hawdurdod lleol, awdurdod sylfaenol neu gorff masnachu am gymorth, neu ddod o hyd i gyngor yn Business Companion Home | Business Companion

Os oes gennych gŵyn, cysylltwch â Llinell Gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1144.  Mae Adrannau Safonau Masnach yn derbyn hysbysiadau cwynion gan Gyngor ar Bopeth, sy'n ein helpu i dargedu busnesau twyllodrus.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen Wythnos Safonau Masnach Cymru a'n sianel YouTube.

Gellir clywed y podlediad ar gyfer Diwrnod 2 yma

Dilynwch ni ar “X” (“twitter” gynt) @WalesTS

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out