Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Dedfryd o garchar am 18 mis i berchennog siop a gafodd ei ddal yn gwerthu tybaco anghyfreithlon


Mae perchennog siop o Gaerffili wedi cael ei ddedfrydu i 18 mis o garchar am werthu sigaréts a chynhyrchion thybaco ffug.

Cafodd Amanj Mawlod Tawfik, 36 oed o Bwlch Road, Caerdydd, ddedfryd o garchar am 18 mis yn Llys y Goron Casnewydd ar 26 Ionawr 2024.

Cafodd cyd-droseddwr, Dana Nadir Kadir, 38 oed o Pisgah Close, Tal-y-waun, ddedfryd o garchar am 18 wythnos wedi’i ohirio am 2 flynedd, yn ogystal â gorchymyn i wneud 100 awr o waith di-dâl, mynychu 6 diwrnod o ofynion gweithgaredd adsefydlu a thalu costau o £1,200 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Cafodd Arshad Ahmad Rashid, 46 oed o Cardiff Road, Caerffili, orchymyn i wneud 100 awr o waith di-dâl a thalu costau o £1,200 i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Rhwng mis Ionawr 2018 a chanol 2019, cafodd busnes ei agor a'i weithredu o 65 Cardiff Road yng nghanol tref Caerffili.

Ymwelodd swyddogion o dîm Safonau Masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili â’r siop ac atafaelu symiau bach o sigaréts a chynhyrchion tybaco ffug.

Ar yr wyneb, roedd y siop, a oedd yn cael ei hadnabod fel Caerphilly Market, yn eiddo i nifer o gwmnïau cyfyngedig, wedi'i sefydlu mae'n debyg i guddio'r gwerthiannau tybaco anghyfreithlon. Unwaith i'r tybaco gael ei atafaelu, symudodd y perchnogion ymddangosiadol ymlaen. Fe wnaeth y cwmni roi'r gorau i fasnachu ac fe wnaeth y safle gau am gyfnod byr nes bod cwmni newydd wedi'i sefydlu.

Ym mis Gorffennaf 2019, fe wnaeth y tîm Safonau Masnach ddarganfod bod Tawfik yn byw uwchben safle’r siop ac roedden nhw'n credu mai ef oedd yn gyfrifol am y busnesau oedd yn gweithredu yno.

Dros y 2 flynedd nesaf, parhaodd swyddogion i fonitro’r eiddo a darganfod bod 3 chwmni ar wahân wedi’u sefydlu a’u gweithredu yn gwerthu cynhyrchion tybaco ffug, gyda materion yn dod i uchafbwynt ym mis Mehefin 2021 pan wnaeth swyddogion safonau masnach Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a thîm safonau masnach rhanbarthol gyrchu'r adeilad ac atafaelu dros 3,000 o sigaréts ffug a 3 cilogram o dybaco rholio â llaw ffug - y rhan fwyaf wedi'i guddio mewn cerbyd oedd wedi'i barcio ger y safle.

Ychydig cyn yr ymgyrch hon, cafodd Tawfik ei arestio gan swyddogion Heddlu Gwent ar amheuaeth o droseddau eraill anghysylltiedig ac, wrth chwilio'r siop, cafodd dros 30,000 o sigaréts ffug a 9 cilogram o dybaco rholio â llaw ffug gwerth tua £30,000 eu datgelu.

Datgelodd ymchwiliadau gan y tîm Safonau Masnach fod Tawfik wedi’i gael yn euog yn flaenorol o werthu cynhyrchion tybaco ffug, yn ogystal ag un o gyfarwyddwyr y cwmnïau (Kadir). Cafodd ei ddarganfod hefyd bod cyfarwyddwr arall, RASHID, wedi bod yn gysylltiedig â gwerthu sigaréts anghyfreithlon, er na chafodd ei erlyn erioed.

Cafodd y tri eu cyhuddo o dan Ddeddf Twyll 2006, ac er iddyn nhw wadu masnachu cynhyrchion tybaco ffug yn wreiddiol, fe blediodd y tri yn euog.

Dywedodd y Cynghorydd Philippa Leonard, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Diogelu'r Cyhoedd,

Mae hwn yn ganlyniad gwych i Dîm Safonau Masnach y Cyngor ac mae’n adlewyrchu gwaith caled y swyddogion a fu’n rhan o gynnal yr ymchwiliad.

Dylai hyn fod yn rhybudd i eraill nad yw cyfarwyddwyr yn gallu cuddio y tu ôl i lenni corfforaethol cwmnïau cyfyngedig. Byddwn ni'n parhau i gosbi masnachwyr sy'n cyflenwi nwyddau anghyfreithlon a ffug ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Ffoniwch ein tîm Safonau Masnach ar 01443 811300 anfon e-bost at safonaumasnach@caerffili.gov.uk neu fynd i'n gwefan os ydych chi'n amau rhywun o werthu sigaréts, cynhyrchion tybaco neu fêps anghyfreithlon.

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out