Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Miloedd o ddiodydd meddal wedi'u mewnforio wedi'u tynnu o farchnad y DU


Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi cael gwared ar filoedd o ddiodydd meddal a melysion Americanaidd a fewnforiwyd gan gynnwys Mountain Dew, Bang Energy, Cheetos & Takis oherwydd eu bod yn cynnwys ychwanegion gwaharddedig.

 • Mae cynhyrchion o'r fath yn mynd â'u bryd ar farchnad y DU ac yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith plant ifanc.

  Rhaid i gynhyrchion sy'n cael eu mewnforio o UDA a gwledydd eraill gydymffurfio â gofynion deddfwriaeth y DU. Er y gallent fod ynEnergy drink addas ar gyfer un farchnad, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y gellir eu gwerthu’n gyfreithiol yn y DU gan fod gan wahanol wledydd ddulliau gwahanol o ymdrin â’r rheoliadau sy’n rheoli ychwanegion.

  Cyfrifoldeb y gweithredwr(wyr) busnes bwyd sy’n mewnforio neu’n gwerthu bwyd/diod yw sicrhau bod y gofynion deddfwriaethol perthnasol yn cael eu bodloni cyn eu rhoi ar y farchnad. Rhaid i ychwanegion bwyd gael eu hawdurdodi i’w defnyddio mewn bwyd a dim ond yn y categorïau bwyd a ganiateir penodedig a restrir yn Rheoliad 1333/2008 yr UE a ddargedwir a orfodir yng Nghymru o dan Reoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu (Cymru) y gellir eu defnyddio. 2013.

  Mae rhestr o'r cynhyrchion sydd wedi'u tynnu oddi ar y farchnad a'r rheswm dros eu tynnu fel a ganlyn:

  Mountain Dew, Bang Energy - yn cynnwys ychwanegyn anawdurdodedig Calsiwm disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA (E 385).
 •  
 • Takis Fuego Hot Chili Pepper & Lime Tortilla Chips - yn cynnwys ychwanegyn anawdurdodedig Sunset Yellow FCF (E 110) (Melyn 6 Lake).
 •  
 • Hot Mama Hot & Spicy Pickle gan Van Holten - yn cynnwys ychwanegyn anawdurdodedig Tartrazine E 102 (Melyn 5).
 •  
 • Cheetos Crunch Chips - yn cynnwys ychwanegyn anawdurdodedig Sunset Yellow FCF (E 110).
 •  
 • Swedish Fish Assorted - yn cynnwys olew mwynol gwyn ychwanegion anawdurdodedig (E905a).

Mae'n drosedd o dan Reoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu (Cymru) 2013 i roi cynhyrchion sy'n cynnwys ychwanegion heb eu hawdurdodi ar y farchnad. Os ydych chi'n fusnes ac yn gwerthu unrhyw un o'r cynhyrchion hyn, bydd angen i chi dynnu'r cynhyrchion rhag cael eu gwerthu a chysylltu â'ch awdurdod safonau masnach lleol am gyngor pellach.

Os ydych yn gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg, cysylltwch â Safonau Masnach Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar 0300 123 6696.

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out