Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Bridiwr cŵn didrwydded Sir Gaerfyrddin yn cael ei ddwyn o flaen ei well


Enillodd Deborah Thomas, o Landddarog, dros £90,000 ar ôl gwerthu 9 torraid o gŵn bach dros gyfnod o 12 mis, heb y drwydded briodol. Roedd Thomas wedi cael cyngor gan Gyngor Sir Caerfyrddin o'r gofynion trwyddedu ar sawl achlysur ond parhaodd i weithredu'n anghyfreithlon.

O dan Reoliadau Bridio Cŵn 2014 mae'n anghyfreithlon hysbysebu 12 thorraid o gŵn bach neu fwy o'r un safle  mewn cyfnod treigl o 2014 mis heb drwydded bridio cŵn. Mae Rheoliadau Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid 2021 hefyd yn golygu y gallai fod angen trwydded ar unrhyw un sy'n ymwneud â gwerthu anifeiliaid anwes yn fasnachol. 

Mewn erlyniad dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, dywedwyd wrth y llys fod swyddogion lles anifeiliaid wedi ymchwilio i weithgarwch bridio anghyfreithlon Thomas yn dilyn gwybodaeth a dderbyniwyd gan yr adran. Roedd gwybodaeth a ddarparwyd gan lwyfannau hysbysebu Gumtree, Pets4Homes, Preloved a Freeads yn tynnu sylw at raddfa'r gweithgarwch, ac yn rhoi'r dystiolaeth sydd ei hangen er mwyn i'r achos fynd yn ei flaen.

Cafwyd gorchymyn atafaelu o dan y Ddeddf Enillion Troseddau am £90,000, sy'n daladwy o fewn 3 mis, ac roedd Thomas hefyd yn gorfod talu £10,000 o gostau ychwanegol. Cafodd Thomas ddirwy o £1000 am y drosedd a rhaid iddi dalu gordal dioddefwr o £100, sy'n daladwy o fewn 12 mis.

Bydd methu â thalu'r gorchymyn atafaelu yn arwain at ddedfryd diffygdalu o 21 mis.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Vaughan Owen, yr Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd, Datgarboneiddio a Chynaliadwyedd: “Rhaid i mi ganmol gwaith ein swyddogion iechyd anifeiliaid wrth ddod â'r bridiwr cŵn anghyfreithlon hwn o flaen ei gwell.

“Mae'n bwysig iawn bod bridwyr cŵn sy'n dymuno gwerthu cŵn yn fasnachol yn cael y drwydded gywir fel y gallwn ni, fel Cyngor, fonitro lles yr anifeiliaid dan sylw yn gywir. Fel y mae'r achos hwn yn ei brofi, bydd y Cyngor yn gweithredu yn erbyn unrhyw fridiwr cŵn nad yw'n cydymffurfio â'r gofyniad hwn.”

Delweddau gan Elena MozhviloJoshua Sukoff rhag Unsplash

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out