Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Perchennog trwyddedig yn cael ei erlyn yn dilyn gwerthiant alcohol dan oed


Mae gweithredwr siop drwyddedig yn Y Barri wedi cael dirwy o fwy na £2,500 am werthu alcohol dan oed a throseddau trwyddedu yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

Daeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sy’n cyflawni safonau masnach a swyddogaethau eraill ar gyfer ardaloedd awdurdodauALCOHOL 1 lleol Caerdydd Pen-y-bont ar Ogwr a’r Fro, ag achos yn erbyn Chiragkumar Patel.

Ym mis Rhagfyr 2021 roedd yn rhedeg Shreeji Stores ar Coldbrook Road East yn y dref pan, mewn ymateb i gwynion rhieni, ymwelodd Swyddog Safonau Masnach gyda gwirfoddolwyr 15 ac 16 oed.

Aeth y gwirfoddolwyr at y cownter, lle'r oedd Patel yn gweithio, a cheisio prynu bocs o seidr ffrwythau am £12.99.Gofynnodd Patel faint oedd oed un o’r gwirfoddolwyr ac, ar ôl cael gwybod yn 15 oed, eglurodd fod yn rhaid i berson fod yn 18 oed o leiaf i brynu alcohol. Yna cododd £1.01 ychwanegol arno am y caniau, a gafodd eu tynnu o’u bocs, eu rhoi mewn bagiau du a’u trosglwyddo y tu allan i’r siop, lle roedd Patel wedi dweud wrth y gwirfoddolwr am aros.

Daeth hyn dri mis ar ôl i bryderon gael eu codi gyntaf ac roedd Patel wedi derbyn arweiniad llafar ac ysgrifenedig ar werthu alcohol. Roedd wedi honni mai ef oedd y Goruchwylydd Safle Dynodedig (DPS) ar gyfer y siop, rôl sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, ond trodd hyn allan i fod yn ffug yn ddiweddarach.

Yn ystod cyfweliadau ac ymchwiliadau pellach, daeth i’r amlwg hefyd fod Patel wedi cyflwyno gwybodaeth ffug i adran drwyddedu Cyngor Bro Morgannwg.

Yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Gwener, cafodd ddirwy o £640 am werthu alcohol i berson dan 18 oed, £640 am beidio â chael DPS a £640 am gyflenwi gwybodaeth ffug.

Gorchmynnwyd Patel hefyd i dalu costau o £500 ac roedd gordal dioddefwr o £190 yn gwneud y cyfanswm taladwy yn £2,610

Dywedodd y Cynghorydd Ruba Sivagnam, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Ymgysylltiad Cymunedol, Cydraddoldeb a Gwasanaethau Rheoleiddiol: “Mae rheolau ynghylch gwerthu alcohol yn eu lle am reswm – i amddiffyn pobl ifanc rhag niwed.

“Roedd Patel yn gwybod y gyfraith ond dewisodd ei anwybyddu’n fwriadol trwy ganiatáu i bobl yr oedd yn eu hadnabod a oedd o dan oed brynu alcohol o’i siop.

“Roedd hefyd yn fwriadol yn gweithredu heb Oruchwyliwr Safle Dynodedig a chyflwynodd ddogfennaeth y gwyddai ei bod yn ffug i adran drwyddedu’r Cyngor.

“Hoffwn ddiolch i Swyddogion Safonau Masnach am y gwaith diwyd sydd wedi arwain at yr erlyniad hwn. Dylai’r achos hwn anfon neges at eraill sy’n torri’r gyfraith yn y modd hwn na fydd ymddygiad o’r fath yn cael ei oddef.”

 

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out