Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Datganiadau sefyllfa


Tybaco Anghyfreithlon

Mae gan Safonau Masnach yng Nghymru rôl orfodi i'w chwarae o ran rheoli'r cyflenwad o dybaco anghyfreithlon. Mae hyn yn rhan o gyfrifoldeb amlasiantaeth ehangach i leihau cyfran y farchnad gan gydnabod bod argaeledd cynhyrchion tybaco pris isel yn tanseilio mesurau allweddol eraill i reoli tybaco. Bydd llwyddo i leihau cyfran y farchnad o dybaco anghyfreithlon yn cefnogi amcan strategol Llywodraeth Cymru i Gymru fod yn ddi-fwg erbyn 2030.

Cefnogi’r uchelgais o Gymru ddi-fwg – mynd i’r afael â thybaco anghyfreithlon

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out