Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Yn camarwain y rhai arferion ymosodol: hawliau iawndal.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Os byddwch yn ymrwymo i gontract am fod masnachwr wedi'ch camarwain neu am fod y masnachwr wedi defnyddio arfer masnachol ymosodol, mae Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008 yn rhoi hawliau iawndal i chi: yr hawl i ddadflino'r contract, yr hawl i ddisgownt ac yr hawl i gael iawndal.

Mae'r hawliau hyn yn ychwanegol at yr hawliau a'r rhwymedïau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fyddwch yn gwneud contract gyda masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

BETH YW GWEITHRED GAMARWEINIOL?

Os yw masnachwr yn rhoi gwybodaeth ffug i chi am gynnyrch (neu'r cyflwyniad cyffredinol o dwyllo'r cynnyrch neu'n debygol o'ch twyllo) a'ch bod yn mynd ymlaen â phryniant o ganlyniad, fe'i gelwir yn weithredu camarweiniol.

Er enghraifft:

 • os bydd masnachwr yn dweud wrthych mai dim ond un perchennog blaenorol oedd gan y car a ddefnyddiwyd y mae gennych ddiddordeb ynddo, pan fu ganddo fwy nag un mewn gwirionedd
 • rydych chi'n gofyn i fasnachwr am brisiad ar heirloom teulu. Mae'r masnachwr yn ei gydnabod fel darn gwreiddiol gwerthfawr ond mae'n honni ei fod yn gopi di-werth. Maen nhw'n rhoi prisiad isel ac yn gwneud cynnig isel i'w brynu gennych chi
 • mae masnachwr yn cynnig 'gwiriad iechyd' car am ddim i chi, sy'n datgelu bod angen atgyweiriadau hanfodol a drud pan nad yw hyn yn wir
 • mae masnachwr yn dweud wrthych mai'r teledu clyfar sy'n cael ei arddangos yw'r model diweddaraf a'i fod yn dod â nodweddion penodol. Rydych chi'n ei brynu dim ond i ddarganfod ei fod yn hen fodel ac nad oes ganddo'r nodweddion yr oeddech chi'n eu disgwyl

BETH YW ARFER MASNACHOL YMOSODOL?

Os byddwch yn mynd ymlaen â phryniant oherwydd bod masnachwr wedi effeithio ar eich barn drwy ddefnyddio aflonyddwch, gorfodaeth neu ddylanwad gormodol (a elwir hefyd yn werthiant pwysedd uchel) mae hwn yn arfer masnachol ymosodol.

Er enghraifft:

 • mae masnachwr yn galw wrth eich drws ac yn cynnig gwneud atgyweiriadau i'ch to. Maent yn cyrchu'ch to heb ganiatâd, yn eich pwyso i gytuno i wneud gwaith 'hanfodol' ac yna'n mynnu taliad mawr.
 • mae galwr stepen drws yn dangos bag llawn eitemau cartref i chi, maen nhw'n honni eu bod wedi cwympo ar amseroedd caled ac yn gofyn i chi brynu. Rydych chi'n dirywio ond mae'r galwr yn bygwth ac yn eich dychryn i brynu pecyn o gadachau llestri
 • mae gwerthwr yn aros yn eich cartref, ddim yn cymryd yr awgrym i adael ac yn rhoi pwysau arnoch chi i lofnodi contract ar gyfer gwydro dwbl

BETH YW CYNNYRCH?

Mae'r diffiniad o gynnyrch o dan y Rheoliadau yn eang ei gwmpas, er bod rhai eithriadau sy'n cael eu cynnwys yn yr adran 'Pryd nad oes gennych hawliau i wneud iawn?' isod. Cynhyrchion yw:

 • nwyddau
 • gwasanaethau
 • cynnwys digidol (lawrlwythiadau, apps, ayyb)
 • eiddo ansymudol (tai neu dir)
 • hawliau neu rwymedigaethau

PRYD Y MAE GENNYCH HAWLIAU I WNEUD IAWN?

Os nodwch un o'r mathau canlynol o gontract neu os ydych yn gwneud taliad i fasnachwr a bod gweithred gamarweiniol neu arfer masnachol ymosodol yn ffactor arwyddocaol yn eich penderfyniad i fwrw ati, yna mae gennych hawliau i wneud iawn:

 • contract busnes-i-ddefnyddwyr. Rydych yn ymrwymo i gontract gyda masnachwr ar gyfer gwerthu neu gyflenwi cynnyrch (cyflenwi a gosod gwydro dwbl, er enghraifft)
 • contract rhwng defnyddwyr a busnes. Rydych yn ymrwymo i gontract gyda masnachwr i werthu nwyddau iddynt (rydych yn gwerthu hen ffôn symudol i fasnachwr, er enghraifft). Sylwer nad yw'r adran hon yn berthnasol i gontractau lle mae'r masnachwr yn eich darparu â nwyddau neu wasanaethau yn ogystal â'ch talu am nwyddau rydych wedi'u cyfnewid; contract busnes i ddefnyddwyr fydd hwn fel arfer
 • taliad i ddefnyddwyr. Rydych yn gwneud taliad i fasnachwr ar gyfer cyflenwi cynnyrch

Os yw gwneuthurwr neu fewnforiwr nwyddau neu gynnwys digidol yn gweithredu mewn ffordd gamarweiniol neu fod eu harferion yn ymosodol a'r masnachwr yn gwybod neu y dylai fod yn ymwybodol o hyn, yna mae hawl gennych i unioni camweddau yn erbyn y masnachwr a werthodd neu a gyflenwodd y cynnyrch i chi.

Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn glir yr ymdrinnir ag arferion casglu dyledion. Lle mae casglwr dyledion yn gweithredu fel asiant ar gyfer masnachwr yna mae gennych hawliau unioni yn erbyn y masnachwr a lle mae casglwr dyledion yn casglu eu dyledion eu hunain mae gennych hawliau unioni yn eu herbyn os ydynt yn eich camarwain neu'n ymddwyn yn ymosodol.

PRYD NAD OES GENNYCH HAWLIAU I WNEUD IAWN?

Mae rhai mathau o gynnyrch a chontractau wedi'u heithrio o'r Rheoliadau (gan fod deddfau eraill yn berthnasol iddynt). Y rhain yw:

 • contractau ar gyfer eiddo nad yw'n symudol, megis y rhai ar gyfer tai a thir yn ogystal â chontractau ar gyfer tai cymdeithasol a ddarperir gan landlordiaid preifat, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. Fodd bynnag, fe ymdrinnir â tenantiaethau sicr (mathau o denantiaeth breswyl) a phrydlesi lle mae llety'n cael ei osod fel llety gwyliau.
 • gwasanaethau ariannol, fel cytundebau credyd, morgeisi, yswiriant a bancio. Fodd bynnag, fe ymdrinnir â cytundebau credyd defnydd cyfyngedig (defnyddir y credyd i ariannu trafodiad penodol ac nid ydych yn rhydd i'w ddefnyddio fel yr ydych yn dewis-er enghraifft, cytundeb credyd wedi'i drefnu gan fasnachwr i ariannu cyflenwi a gosod gwydro dwbl yn eich cartref) a rhannu amser cytundebau llety.

BETH YW EICH HAWLIAU I WNEUD IAWN?

Mae'r Rheoliadau'n rhoi tair rhwymed i chi:

 • yr hawl i ddadflino'r contract
 • yr hawl i ddisgownt
 • yr hawl i hawlio iawndal

Mae'r adrannau canlynol yn esbonio sut a phryd y gallwch hawlio'r hawliau hyn:

HAWL I DDATOD

Mae'r hawl hon yn caniatáu i chi ddadwneud contract sydd gennych gyda masnachwr ar gyfer gwerthu neu gyflenwi cynnyrch; contract busnes-i-ddefnyddwyr, fel y'i gelwir.

Mae gennych derfyn amser o 90 diwrnod i gwyno i'r masnachwr a gwrthod y cynnyrch. Mae hyn yn dechrau o'r diweddaraf o'r amgylchiadau canlynol:

 • y diwrnod y byddwch yn ymuno â'r contract
 • pan gaiff y nwyddau eu danfon am y tro cyntaf
 • pan fydd perfformiad y gwasanaeth yn dechrau
 • pan gyflenwir y cynnwys digidol yn gyntaf
 • pan fydd y brydles yn dechrau
 • y foment y mae'r hawl yn arferadwy gyntaf

Os yw eich contract yn un cymysg oherwydd ei fod yn cynnwys cymysgedd o nwyddau, gwasanaethau, cynnwys digidol, eiddo neu hawliau y gellir eu cysylltu, yna mae'r cyfnod 90 diwrnod yn dechrau pan ddarperir yr olaf o'r cydrannau.

Sylwer mai dim ond os nad yw'r nwyddau neu'r cynnwys digidol wedi cael eu defnyddio yn llawn, nid yw'r gwasanaeth wedi'i berfformio'n llawn, nid yw'r brydles wedi dod i ben neu nad yw'r hawl wedi'i arfer yn llawn y gellir ddatod y contract. Hyd yn oed os gallwch dim ond dychwelyd rhai o'r nwyddau sydd heb ei ddefnyddio neu os byddwch yn atal y gwasanaeth cyn iddo gael ei gwblhau, bydd gennych yr hawl o hyd i ddad-ddirwyn y contract i ben. Fodd bynnag, os ydych yn derbyn disgownt (gweler yr adran 'Yr hawl i gael disgownt' ) ar gyfer yr un contract ac oherwydd yr un weithred gamarweiniol neu arfer masnachol ymosodol, rydych yn colli'r hawl i'w dirwyn i ben.

Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i chi roi arwydd clir i'r masnachwr o'ch bwriad i ddad-ddirwyn y contract, ond fel arfer mae'n well hysbysu'r masnachwr yn ysgrifenedig o'ch bwriadau.

Ar yr adeg hon mae'r contract yn cael ei derfynu ac mae'n rhaid i'r masnachwr ad-dalu eich arian. Os gwnaethoch chi drosglwyddo unrhyw beth arall fel rhan o'r contract (car yn rhannol gyfnewid am gar arall, er enghraifft) mae gennych hawl i'w gael yn ôl i chi neu, os nad yw hyn yn bosibl, mae gennych hawl i gael ei bris ar y farchnad. Mae'n rhaid i chi wneud unrhyw nwyddau a dderbyniwch ar gael i'w casglu gan y masnachwr.

Os gwnaethoch chi roi contract di-dor neu reolaidd ar gyfer nwyddau, gwasanaeth, cyflenwad o gynnwys digidol neu unrhyw gynnyrch arall a'ch bod wedi eu defnyddio am fwy na mis, gellir lleihau eich ad-daliad er mwyn ystyried y defnydd a wnaethoch, oni bai fod ymddygiad y masnachwr mor ddrwg neu'r effaith arnoch mor fawr fel ei fod yn gwarantu ad-daliad llawn. Bydd llys yn penderfynu swm yr ad-daliad os bydd eich cais am iawndal yn llwyddiannus.

Os ydych yn gwerthu nwyddau i fasnachwr (dan gontract fel y'i gelwir gan ddefnyddiwr-i-fusnes) ac yna'n hysbysu'r masnachwr o'ch bwriad i'w ddadflino, mae gennych hawl i gael eich nwyddau yn ôl (neu eu pris ar y farchnad) ac mae'n rhaid i chi ad-dalu i'r masnachwr unrhyw daliad yr ydych wedi derbyn.

Efallai y bydd yna amgylchiadau lle bydd masnachwr yn gofyn am daliad gennych am eu bod yn honni bod arnoch chi arian iddyn nhw. Mae gennych hawl i ddadflino os ydych yn gwneud taliadau nad oes rhaid i chi eu talu. Yn yr achos hwn, mae gennych hawl i naill ai ad-daliad llawn neu ad-daliad rhannol os yw rhywfaint o'r taliad yn ddyledus mewn gwirionedd.

HAWL I DDISGOWNT

Mae'r hawl hon yn caniatáu i chi hawlio disgownt yn achos contract busnes i ddefnyddiwr. Mae'n berthnasol pan fyddwch wedi gwneud un neu fwy o daliadau i'r masnachwr neu fod un neu fwy o daliadau yn ddyledus ac nid oes gennych yr hawl mwyach i ddod a'r contract i ben (mae dros 90 diwrnod ers i chi ymuno â'r contract neu mae'r cynnyrch wedi'i ddefnyddio'nllawn).

Pan fydd cost y cynnyrch yn llai na £5,000 gallwch hawlio un o'r disgowntiau canlynol am weithred gamarweiniol neu ymarfer masnachol ymosodol:

 • 25% os yw'n fwy na mân
 • 50% os yw'n arwyddocaol
 • 75% os yw'n ddifrifol
 • 100% os yw'n ddifrifol iawn

Bernir difrifoldeb y mater drwy ystyried ymddygiad y masnachwr, yr effaith a gafodd arnoch chi a'r amser a aeth heibio ers i'r digwyddiad ddigwydd. Bydd llys yn penderfynu ar swm y disgownt os yw eich hawliad am iawndal yn llwyddiannus.

Os ydych chi'n hawlio disgownt gan y masnachwr, nid effeithir ar unrhyw hawliau a chyfrifoldebau eraill sydd gennych o dan y contract. Mae'r llawlyfrau 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: eich hawliau ddefnyddwyr''Cyflenwi gwasanaethau: eich hawliau ddefnyddwyr' a 'Chyflenwi cynnwys digidol: eich hawliau ddefnyddwyr' yn rhoi mwy o wybodaeth am yr hawliau a'r rhwymedïau sydd gennych o dan Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 pan fyddwch yn gwneud contract gyda masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol.'

Sylwer, os yw'r cynnyrch yn costio mwy na £5,000, yna cyfrifir y disgownt canrannol gan ddefnyddio'r gwahaniaeth rhwng y pris a dalwyd a phris marchnad y cynnyrch (os oes tystiolaeth glir i ddangos beth yw'r gwahaniaeth).

HAWL I IAWNDAL

Os byddwch yn dioddef colled ariannol oherwydd gweithred gamarweiniol y masnachwr neu arfer masnachol ymosodol, mae gennych hawl i hawlio hyn gan y masnachwr fel 'iawndal'. Mae gennych hawl hefyd i wneud cais am iawndal am ddychryn, trallod neu anghyfleustra corfforol neu anesmwythder a achoswyd i chi. Rhaid i'r difrod hyn fod yn 'rhesymol i'w ragweld'; mewn geiriau eraill dylai fod cysylltiad clir rhwng gweithredoedd y masnachwr a'r golled ariannol a/neu'r gofid a'r anghyfleustra yr ydych yn hawlio amdanynt. Fodd bynnag, os gall y masnachwr brofi bod y digwyddiad wedi digwydd oherwydd camgymeriad, am eu bod yn dibynnu ar wybodaeth a roddwyd gan rywun arall, bai rhywun arall ydoedd, damwain neu y tu hwnt i'w rheolaeth a gwnaethant bob ymdrech i osgoi bod y digwyddiad yn digwydd, yna ni fyddai gennych hawl i iawndal. Gelwir hyn yn amddiffyniad 'diwydrwydd dyladwy' masnachwr.

SUT YDYCH CHI'N HAWLIO EICH HAWLIAU I WNEUD IAWN?

Mae gennych hawl i gymryd camau yn y llys i hawlio eich hawliau iawndal. Os bydd eich camau cyfreithiol yn llwyddo, bydd y llys yn gwneud gorchymyn i gadarnhau eich hawl i ddadwynt, i hawlio disgownt a/neu i hawlio iawndal a bydd hefyd yn rhoi gwybod i chi am unrhyw beth arall y mae gofyn i chi ei wneud. Mae'r llawlyfrau 'Meddwl am siwio yn y llys?'  a 'Ysgrifennu cwyn effeithiol'  yn rhoi mwy o wybodaeth neu ymwelwch â'r tudalen 'Gwneud cais llys am arian' o wefan GOV.UK.

GWYBODAETH BELLACH

Gallwch ddarganfod mwy o'r canllaw Arferion Masnachol Camarweiniol ac Ymosodol: Hawliau Preifat Newydd i Ddefnyddwyr ar wefan GOV.UK. Mae'r canllaw wedi'i anelu at fusnesau ond mae'n becyn defnyddiol i ddefnyddwyr hefyd.

 

 

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Hydref 2022

Deddfwriaethau allweddol 

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr Rhag Masnachu Annheg 2008

Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr (Diwygio) 2014

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahân i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2023 itsa Ltd.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out