Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Ni allaf gysylltu â'r masnachwr - beth gallaf ei wneud?.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae yna gyfreithiau sy'n rhoi hawliau a rhwymedïau i chi pan fyddwch yn gwneud contract gyda masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol. Mae'n bosibl y bydd gennych hawl i gael ad-daliad os na fyddwch yn derbyn y nwyddau a archebwyd gennych, y cynnwys digidol y gwnaethoch ei lawrlwytho neu'r gwasanaeth y gwnaethoch dalu amdano. Efallai y bydd gennych hawl i gael atgyweiriad, amnewid neu rwymedi arall os yw'r nwyddau neu'r cynnwys digidol yn wallus neu os yw'r gwasanaeth a dderbyniwch yn is na'r safon. Ym mhob un o'r amgylchiadau hyn, gall fod yn rhwystredig iawn os nad ydych yn gallu cysylltu â'r masnachwr i wneud cwyn.

A yw'r masnachwr wedi rhoi'r gorau i fasnachu oherwydd na allant dalu eu dyledion pan fyddant yn ddyledus; mewn geiriau eraill a yw'r masnachwr yn ansolfent? Y gyfraith sy'n ymdrin ag ansolfedd, p'un  a yw'r masnachwr yn gweithredu fel masnachwr unigol, partneriaeth neu gwmni yw'r Ddeddf Ansolfedd 1986. Os oes gennych arian gan fasnachwr, cewch eich ystyried yn ' gredydwr ' a gallwch gofrestru hawliad gyda derbynnydd swyddogol neu ymarferydd ansolfedd, yn dibynnu ar bwy sy'n delio â'r achos.

Mae'r canllaw hwn yn rhoi cyngor i chi ar beth i'w wneud os na allwch gysylltu â masnachwr neu os yw masnachwr wedi peidio â masnachu.

ANFON E-BOST NEU LYTHYR

Os nad ydych wedi derbyn y nwyddau, gwasanaethau neu gynnwys digidol ac na allwch gysylltu â'r masnachwr dros y ffôn neu destun, gallwch anfon e-bost neu ysgrifennu llythyr (yn ddelfrydol gan ddefnyddio gwasanaeth wedi'i lofnodi-am) i bob cyfeiriad e-bost neu gyfeiriadau post sydd gennych ar gyfer y masnachwr. Os oes gan wefan y masnachwr ffurflen gyswllt ar-lein, defnyddiwch hi ond cadwch nodyn o'r hyn a anfonoch.

Edrychwch ar wefan y Post Brenhinol i weld a yw'ch llythyr wedi'i lofnodi.

Os yw eich e-bost yn 'bownsio'n ôl' neu'ch llythyr yn dychwelyd fel 'wedi mynd i ffwrdd' gall hyn fod yn arwydd nad yw'r masnachwr yn masnachu mwyach. Fodd bynnag, bydd angen i chi sefydlu a yw'r masnachwr yn eich anwybyddu.

Mae'r canllaw ar 'ysgrifennu cwyn effeithiol' yn cynnwys templedi y gallwch eu defnyddio ar gyfer eich llythyr neu e-bost.

YMWELD Â'R MASNACHWR

Os yw ' n ymarferol gwneud hynny, gallwch ymweld â'r masnachwr i weld a yw'r safle y mae'n masnachu ohono yn dal ar agor. Os yw hynny'n bosib, gallwch gwyno ' n bersonol, drwy anfon llythyr (cadwch gopi i chi ' ch hun) yn cadarnhau manylion eich cwyn a gosod terfyn amser i'r masnachwr gysylltu â chi. Os yw'r safle ar gau, edrychwch ar y drws a ' r ffenestri i weld a oes hysbysiad wedi'i bostio sy'n rhoi gwybodaeth ynghylch a yw'r busnes yn dal i fasnachu neu a yw wedi adleoli. Os yw ' n weladwy i chi, edrychwch ar waelod y drws i weld a oes unrhyw swydd heb ei chasglu; gall hyn fod yn ddangosydd bod y masnachwr wedi gadael y safle. Mae yna dal werth mewn danfon llythyr drwy law gan y gall y masnachwr ddychwelyd i gasglu'r post.

Holwch y masnachwyr cyfagos i weld a oes ganddynt unrhyw wybodaeth a allai fod o ddefnydd i chi.

Os credwch fod y masnachwr wedi rhoi cyfeiriad masnachu ffug (efallai bod y safle yn ymddangos yn adfeiliedig neu'n cael ei feddiannu gan fasnachwr arall sydd wedi bod yno ers peth amser) yn ei adrodd i'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth fel y gellir cyfeirio'r mater at Safonau Masnach.

YMCHWIL AR-LEIN

Mae'r rhyngrwyd yn ffynhonnell dda o wybodaeth. Os ydych wedi cael problem wrth gysylltu â masnachwr mae siawns dda bod defnyddwyr eraill wedi cael problem debyg. Gall gadarnhau bod y masnachwr wedi mynd allan o fusnes, ei adleoli, ei fod wedi'i gymryd drosodd neu ei fod yn araf i ymateb i gwynion gan ddefnyddwyr.

Edrychwch ar wefannau adolygu ar-lein; efallai bod defnyddwyr wedi rhannu gwybodaeth neu eu barn am yr un masnachwr rydych chi'n ceisio dod o hyd iddo.

Defnyddiwch fapiau ar-lein gyda golygfa stryd i weld a allwch chi leoli adeilad y masnachwr yn y cyfeiriad y maen nhw'n honni eu bod ynddi, er y dylech chi gofio efallai nad yw'r map yn gyfredol.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Postiwch gais am wybodaeth am y masnachwr ar gyfryngau cymdeithasol. Efallai y bydd gan rywun wybodaeth ddefnyddiol sy'n eich helpu i fynd â'ch cwyn ymhellach.

CYMDEITHAS FASNACH NEU GORFF RHEOLEIDDIO

Os yw'r masnachwr yn aelod o gymdeithas fasnach neu gorff rheoleiddio, cysylltwch â'r sefydliad hwnnw am wybodaeth. Os yw'r masnachwr wedi rhoi'r gorau i fasnachu, efallai y bydd gan y sefydliad gynllun diogelu taliad y gallwch hawlio ohono. Gweler y canllaw 'Cymdeithasau masnach a chyrff rheoleiddio' am ragor o wybodaeth.

A GYMERWYD Y MASNACHWR DROSODD GAN FUSNES ARALL?

Os yw masnachwr yn cymryd drosodd y busnes neu enw masnachu masnachwr arall, nid ydynt fel arfer yn gyfrifol mewn cyfraith am unrhyw achosion o dorri contract (megis peidio â danfon nwyddau, problemau gyda lawrlwytho digidol neu fethu cyflenwi gwasanaeth) a ddigwyddodd cyn meddiannu'r busnes. Gall y masnachwr gynnig setliad i chi ar sail ewyllys da neu eich cyfeirio at y corff sy'n ymdrin â'r ansolfedd, naill ai derbynnydd swyddogol neu ymarferydd ansolfedd (gweler yr adran Gwasanaeth Ansolfedd ar wefan gov.uk).

Gwyliwch am fasnachwyr rheibus a all geisio manteisio ar eich sefyllfa trwy gynnig 'cyfradd dda' i chi am wneud gwaith adfer i unioni swydd. Chwiliwch o gwmpas am y pris gorau bob amser ac os gallwch chi gael mwy nag un dyfynbris.

Os yw'r masnachwr yn gwneud hawliad camarweiniol fel esgus ei fod wedi cael ei gymryd drosodd gan fusnes arall pan nad yw hynny wedi digwydd, rhowch wybod i'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth er mwyn iddynt atgyfeirio i Safonau Masnachu.

A YW'R MASNACHWR WEDI'I LEOLI DRAMOR?

Cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Rhyngwladol y DU. Maent yn darparu cyngor a chymorth am ddim i ddefnyddwyr sydd wedi prynu nwyddau neu wasanaethau gan fasnachwyr sydd wedi'u lleoli dramor ac sydd wedi cael problemau. Mae gan Ganolfan Defnyddwyr Rhyngwladol y DU gysylltiadau â Safonau Masnach yn y DU a sefydliadau defnyddwyr ledled y byd.

Gweler y dudalen gyswllt ar wefan UK ICC am wybodaeth ar sut i gyflwyno cwyn.

CWMNÏAU CYFYNGEDIG

Gydag ambell eithriad, os yw'r masnachwr yn gwmni, dylai gael 'Cyf', 'PLC' neu 'cyfyngedig' ar ôl enw'r cwmni ar ddogfennaeth busnes yn ei safle ac ar ei wefan. Mae'n bosibl y bydd gan y cwmni gyfeiriad swyddfa cofrestredig gwahanol i'r cyfeiriad lle mae'n masnachu fel arfer. Gall hyn fod yn swyddfa cyfrifydd neu gyfreithiwr lle gellir cyflwyno dogfennau i'r cwmni. Mae Tŷ'r Cwmnïau yn cadw cofnod o gyfeiriadau swyddfeydd gofrestredig yn ogystal â'r cyfeiriadau gohebu ar gyfer pob un o swyddogion y cwmni. Gallwch ddod o hyd i gyfeiriad y swyddfa gofrestredig ac unrhyw gyfeiriadau gohebu drwy ymweld ag adran Tŷ'r Cwmnïau ar wefan gov.uk. Ysgrifennwch at swyddfa gofrestredig y cwmni ac yna at y cyfeiriadau gohebu.

Os yw'r cwmni'n masnachu dan weinyddiaeth neu'n peidio â masnachu mwyach oherwydd ei fod yn nwylo'r derbynnydd neu wedi ei ddiddymu, dylai'r derbynnydd swyddogol neu'r ymarferydd ansolfedd a benodwyd i ddelio â'r achos gysylltu â chi'n awtomatig os ydynt yn gwybod eich bod yn 'credydwr' (mewn geiriau eraill, bod arian yn ddyledus ichi). Bydd angen i chi lenwi ffurflen prawf o ddyled os oes gennych fwy na £1,000 yn ddyledus. Os yw ' n llai na ' r swm hwn, gallwch roi manylion i'r person sy'n delio â'r achos.

Os credwch y gallai cwmni fod mewn gweinyddiaeth neu ddim yn masnachu mwyach, ond nad ydych wedi clywed gan y derbynnydd swyddogol neu'r ymarferydd ansolfedd, gallwch:

  • edrych ar wefan y cwmni ei hun am wybodaeth
  • edrych ar adran Ty'r Cwmnïau o'r wefan gov.uk i gael gwybod a yw'r cwmni'n ansolfent a phwy sy'n delio â'r achos
  • os yw'r cwmni'n cael ei ddiddymu'n orfodol gallwch fynd i'r adran Gwasanaeth Ansolfedd ar wefan GOV.UK neu llenwch ffurflen gyswllt ar-lein i gael manylion am swyddfa ' r derbynnydd yn agos at lle'r oedd y cwmni'n masnachu i weld a yw ' n ymdrin â'r achos
  • ddarllen yr adran hysbysiadau cyhoeddus yn y papur newydd Y Gazette
  • ysgrifennu at y derbynnydd swyddogol neu'r ymarferydd ansolfedd i gofrestru eich cais fel credydwr

I gael rhagor o wybodaeth am weithdrefnau ansolfedd ewch i'r canllaw 'Ansolfedd' ac ewch i'r adran Gwasanaeth Ansolfedd ar wefan Gov.uk.

UNIG FASNACHWR NEU BARTNERIAETH

Os yw'r masnachwr yn unig fasnachwr neu'n bartneriaeth, efallai y byddant yn dal yn atebol i chi hyd yn oed os nad ydynt yn masnachu mwyach. Darganfyddwch yr amgylchiadau y tu ôl i pam y rhoddodd y masnachwr y gorau i fasnachu. Os yw'r llys wedi rhoi gorchymyn methdaliad i fasnachwr, gallwch gofrestru fel credydwr. Nid yw hyn yn golygu y byddwch yn bendant yn derbyn taliad. Byddwch yn cael gwybod am ddatblygiadau gyda'r achos a gallwch bleidleisio ar benderfyniadau mewn cyfarfodydd unrhyw gredydwyr. Gwiriwch gyda'r Gwasanaeth Ansolfedd i weld a yw'r masnachwr wedi mynd yn fethdalwr neu os ydynt yn destun achosion ansolfedd eraill.

Gwelech y canllaw 'Meddwl o siwio yn y llys?' i gael rhagor o wybodaeth am gamau llys.

TALIAD DRWY GERDYN CREDYD / DEBYD NEU GYTUNDEB CYLLID

Os ydych yn talu am y nwyddau, gwasanaeth neu gynnwys digidol trwy gerdyn credyd neu ar gyllid a drefnir gan y masnachwr, ac os yw ' n costio mwy na £100 ond yn llai na £30,000, fe'ch diogelir gan Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974. Mae adran 75 o'r Ddeddf yn gwneud y darparwr cyllid yr un mor gyfrifol â'r masnachwr am dorri contract neu gamliwio. Mae gennych hawl i gymryd camau yn erbyn y masnachwr, y darparwr cyllid neu'r ddau. Nid yw hyn yn berthnasol i gardiau codi tâl neu gardiau debyd.

Os ydych yn defnyddio cerdyn debyd i brynu'r nwyddau, gwasanaeth neu gynnwys digidol neu os ydych yn defnyddio cerdyn credyd a bod pris y nwyddau yn llai na £100 (ni fyddai eich hawliau o dan adran 75 o Ddeddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn berthnasol) efallai y gallwch fanteisio ar y cynllun 'Chargeback'. Chargeback yw'r term a ddefnyddir gan ddarparwyr cardiau i adennill taliad cerdyn gan fanc y masnachwr. Os gallwch roi tystiolaeth bod y contract wedi'i thorri (nid yw'r nwyddau'n cael eu danfon, os ydynt yn ddiffygiol neu os yw'r masnachwr wedi rhoi'r gorau i fasnachu, er enghraifft) gallwch ofyn i ddarparwr eich cerdyn geisio adennill y taliad. Holwch eich darparwr cerdyn sut mae rheolau'r cynllun yn berthnasol i'ch cerdyn, a yw'r trafodion rhyngrwyd wedi'u cynnwys a beth yw'r terfyn amser ar gyfer gwneud hawliad

Os ydych yn anfodlon ag ymateb y darparwr cyllid a bod Deddf Credyd Defnyddwyr 1974 yn gymwys yna cwynwch i'r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol .

Os ydych chi'n defnyddio dull talu ar-lein fel PayPal i brynu'r nwyddau, gwasanaeth neu gynnwys digidol, ystyriwch ddefnyddio ei broses datrys anghydfod.

GWARANTAU A WARANTAU

Os nad ydych yn gallu cysylltu â'r masnachwr a'ch bod yn meddwl eu bod wedi mynd allan o fusnes, efallai y byddwch yn gallu hawlio o warant os rhoddwyd un i chi.

Mae darparwr gwarant, a all fod yn wneuthurwr, yn ymgymryd fel arfer i wneud atgyweiriadau am ddim am gyfnod penodol o amser ar gyfer problemau y gellir eu priodoli i ddiffygion gweithgynhyrchu. Mae gwarant a gefnogir gan yswiriant yn rhoi diogelwch i chi os yw'r masnachwr a ddarparodd y nwyddau neu'r gwasanaeth o dan warant yn peidio â masnachu ac yn methu â chyflawni ei rwymedigaethau o dan y warant mwyach. Mae'r cwmni yswiriant yn tanysgrifennu telerau'r warant ar gyfer gweddill y cyfnod gwarant. Mae gwarant neu warant estynedig yn fath o bolisi yswiriant sy'n darparu sicrwydd ar gyfer methiant annisgwyl neu ddadansoddiad o nwyddau, fel arfer ar ôl i'r gwarant gwneuthurwr neu fasnachwr redeg allan.

Mae'r canllaw 'Gwarantau a warantau' yn rhoi mwy o wybodaeth.

MAE'R MASNACHWR YN DAL I FASNACHU OND NID YW'N YMATEB

Os nad ydych wedi derbyn y nwyddau, gwasanaeth neu gynnwys digidol yr ydych wedi talu amdanynt neu eich bod yn cael anhawster cael ymateb gan y masnachwr, gall y rhain fod yn ddangosyddion cyntaf bod y busnes mewn trafferthion. Peidiwch byth â gwneud unrhyw daliadau arian parod o flaen llaw, e-daliadau neu drosglwyddiadau banc os yw'r masnachwr yn gofyn i chi yn annisgwyl. Os yw'r swm y gofynnir amdano dros £100, talwch drwy gerdyn credyd.

Gall fod yn syml bod gwasanaeth cwsmeriaid y masnachwr yn wael a bod eich cwyn yn cael ei anwybyddu.

Yn y naill achos neu'r llall am gyngor pellach, adroddwch eich cwyn i wasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth.

BLE ALLA I GAEL RHAGOR O WYBODAETH AM FY HAWLIAU CYFREITHIOL?

Mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn rhoi hawliau i chi pan fyddwch yn gwneud contract gyda masnachwr ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwasanaethau a chynnwys digidol.

Mae ' Gwerthu a chyflenwi nwyddau: hawliau defnyddwyr', 'Cyflenwi cynnwys digidol: hawliau defnyddwyr' a 'Cyflenwad gwasanaethau: eich hawliau defnyddwyr' yn rhoi mwy o wybodaeth am eich hawliau a'ch rhwymedïau.

Mae 'Gwerthu a chyflenwi nwyddau: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith', 'Cyflenwi cynnwys digidol: beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith' a 'Chyflenwi gwasanaethau: beth i'w wneud os bydd rhywbeth yn mynd o'i le ' yn rhoi arweiniad clir i chi dilyn pan fyddwch am gwyno.

Adolygwyd/Diweddarwyd ddiwethaf: Hydref 2023

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Deddf Ansolfedd 1986

Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahân i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2023 itsa Ltd.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out