Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Storio a chyflenwi tân gwyllt.

Mae gofynion manwl ynglyn â storio a chyflenwi tân gwyllt yn lleol, gan gynnwys trwyddedu ac adegau'r flwyddyn pan fydd modd eu cyflenwi

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr

Os ydych yn bwriadu cyflenwi tân gwyllt rhaid i chi ystyried a oes angen trwydded storio a/neu drwydded gyflenwi drwy'r flwyddyn. Mae'r ddau yn cael eu darparu gan eich awdurdod lleol.

Yn Rheoliadau Nwyddau Pyrotechnig (Diogelwch) 2015, mae 'cyflenwi' yn golygu "gwneud ar gael ar y farchnad". Yn ymarferol mae hyn yn cynnwys yr holl werthiant, boed o un busnes i'r llall neu o fusnes i ddefnyddiwr; Hefyd, mae tân gwyllt yn cael eu 'cyflenwi' hyd yn oed os ydynt yn cael eu rhoi am ddim.

Nid yw'r canllaw hwn wedi'i fwriadu ar gyfer busnesau sy'n arbenigo mewn tân gwyllt a'u gwerthu i'r rhai sy'n cynnal arddangosfeydd proffesiynol. Mae'n debygol y bydd y mathau yma o fusnes yn delio â thân gwyllt mwy peryglus ac fe ddylen nhw gysylltu â'u hawdurdod lleol os oes angen cyngor arnyn nhw.

CATEGORÏAU TÂN GWYLLT

Mae tân gwyllt yn cael eu categoreiddio mewn dwy ffordd wahanol, un ar gyfer trwyddedu storio (HT1 i HT4) ac un ar gyfer cyflenwi (F1 i F4).

Mae'r categorïau F1 i F4 wedi'u marcio ar dân gwyllt unigol. Mae'r categorïau HT1 i HT4 ond yn ymddangos ar y ddogfennaeth sy'n cyd-fynd â'r tân gwyllt o gyfanwerthwr i fanwerthwr, ac felly mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dal gafael ar y ddogfennaeth hon.

Mae dau gategori arall sy'n gymwys i dân gwyllt (un sy'n berthnasol i bob ffrwydron ac un arall sy'n cwmpasu'r system rybuddio ar gyfer cludo ffrwydron yn rhyngwladol) ond nid ydynt yn berthnasol i'n canllawiau.

CATEGORÏAU TRWYDDEDU STORIO

At ddibenion trwyddedu storio, rhennir tân gwyllt yn bedwar math o berygl: HT1, HT2, HT3 a HT4. HT1 yw'r mwyaf peryglus.

Nid yw HT1 a HT2 yn addas ar gyfer storio manwerthu. Mae'r rhan fwyaf o dân gwyllt y gellir eu cyflenwi i ddefnyddwyr yn cynnwys ffrwydron HT4 ond mae rhai wedi'u dynodi'n HT3, fel arfer oherwydd eu bod yn fwy peryglus.

Mae tân gwyllt HT4 yn addas ar gyfer cyflenwad manwerthu ac yn cael eu categoreiddio ar gyfer cyflenwi gan ddefnyddio system sy'n cael ei hesbonio isod. Fel arfer, dim ond gan gyflenwyr tân gwyllt ar-lein arbenigol neu'r rhai sydd â safleoedd sy'n arbenigo mewn cyflenwi tân gwyllt i'r cyhoedd y mae tân gwyllt HT3 ar gael.

CATEGORÏAU CYFLENWADAU

Dim ond categorïau F1, F2 a F3 y gellir eu cyflenwi i'r cyhoedd. Dim ond i bobl â gwybodaeth tân gwyllt arbenigol y gellir cyflenwi categori F4.

Mae tân gwyllt F1 yn cyflwyno perygl isel iawn ac maent wedi'u bwriadu i'w defnyddio mewn ardaloedd cyfyng, gan gynnwys tân gwyllt y bwriedir eu defnyddio y tu mewn i adeiladau domestig. Mae ganddynt lefel swn dibwys.

Mae tân gwyllt F2 yn cyflwyno perygl isel ac maent wedi'u bwriadu i'w defnyddio yn yr awyr agored mewn ardaloedd cyfyng. Mae ganddynt lefel swn dibwys.

Mae tân gwyllt F3 yn cyflwyno perygl canolig ac wedi'u bwriadu i'w defnyddio yn yr awyr agored mewn ardaloedd mawr agored. Mae ganddynt lefel swn nad yw'n niweidiol i iechyd pobl.

Mae tân gwyllt F4 yn cyflwyno perygl uchel ac wedi'u bwriadu i'w defnyddio gan bersonau sydd â gwybodaeth arbenigol yn unig. Mae ganddynt lefel swn nad yw'n niweidiol i iechyd pobl. Dim ond cyflenwyr tân gwyllt arbenigol sy'n eu stocio.

CATEGORÏAU FFRWYDRON ERAILL

Mae dwy system categoreiddio arall sy'n berthnasol i dân gwyllt. Maent yn berthnasol i bob ffrwydryn ac nid ydynt mor bwysig ar gyfer gwerthu manwerthu fel y categorïau 'F' a 'HT'; nid ydynt felly yn cael sylw manwl yn y canllaw hwn.

Mae'r system rifo cyntaf yn system ddiofyn ar gyfer pob ffrwydrad. O fewn y system honno mae pob tân gwyllt yn dod o fewn rhifau 0333 i 0337.

Yn ail, ceir y system rybuddio ar gyfer cludo ffrwydron yn rhyngwladol. Mae pob ffrwydryn yn disgyn i un o'r rhaniadau perygl 1.1 i 1.6, sy'n cael ei ddilyn gan lythyr cydnawsedd. Mae'r rhan fwyaf o dân gwyllt defnyddwyr yn cael eu dosbarthu HD 1.4 G.

Efallai y byddwch hefyd yn gweld y categorïau T1 a T2, a P1 a P2, sy'n cyfeirio at 'Nwyddau pyrotechnig theatrig' ac 'Nwyddau pyrotechnig eraill' yn y drefn honno. Nid tân gwyllt yw'r cynhyrchion hyn; dim ond busnesau arbenigol y dylid eu gwerthu ac nid ydynt yn cael eu cynnwys yn y canllaw hwn.

STORIO TÂN GWYLLT

Os ydych yn bwriadu storio cynnwys ffrwydrol net 5 kg (NEC)* neu lai o dân gwyllt, nid oes angen trwydded storio.

[*Byddwch yn aml yn gweld NEC ar focsys cludo tân gwyllt; mae'n cyfeirio at bwysau'r ffrwydrolyn y tu mewn i'r tân gwyllt.]

Os ydych am storio mwy na 5 kg NEC a hyd at 2,000 kg NEC o dân gwyllt, mae angen i chi wneud cais i'ch awdurdod lleol am drwydded. Nid yw mwy na 2,000 kg NEC yn addas ar gyfer storio manwerthu. Gall eich awdurdod lleol ddarparu ffurflen gais i chi neu efallai bydd un ar eu gwefan, y gallwch ei llenwi ar-lein. Dylech gwblhau a dychwelyd gyda'r ffi, cynllun safle a, lle bo hynny'n berthnasol, cynllun llawr. Mae'r ffurflen gais yn mynnu eich bod yn nodi'r 'math o berygl' a swm o NEC rydych chi'n bwriadu ei storio.

Fel y nodwyd uchod, nid yw tân gwyllt HT1 a HT2 yn addas ar gyfer storio manwerthu. Cyfyngir ar faint o dân gwyllt HT3 a HT4 y gellir eu storio; Gallwch storio hyd at:

 • 250 kg NEC o dân gwyllt HT4 mewn adeilad addas heb unrhyw wahanu sydd ei angen o adeiladau neu lefydd eraill gyda mynediad i'r cyhoedd
 • 25 kg NEC o dân gwyllt HT3, neu hyd at 25 kg NEC o gyfuniad o dân gwyllt HT3 a HT4, mewn adeilad addas heb unrhyw wahaniad sydd ei angen o adeiladau neu lefydd eraill gyda mynediad i'r cyhoedd
 • 75 kg NEC o dân gwyllt HT4 (a dim HT3) lle mae llety cysgu gerllaw storfa tân gwyllt

Mae storio mwy na 250 kg NEC o dân gwyllt HT4 neu storio mwy na 25 kg NEC o dân gwyllt HT3 yn gofyn am adeilad addas wedi'i wahanu o adeiladau neu lefydd eraill sydd â mynediad i'r cyhoedd. Os ydych am storio mwy na'r symiau hyn cysylltwch â'ch awdurdod lleol, a fydd hefyd yn rhoi cyngor cyffredinol i chi ar storio a chyflenwi tân gwyllt yn ddiogel.

Dylech ofyn am gyngor gan eich cyflenwr ynglyn ag addasrwydd y tân gwyllt rydych chi'n bwriadu eu storio a'u cyflenwi. Mae storio tân gwyllt HT3 yn cyfyngu'n ddifrifol ar faint o dân gwyllt y gallwch eu storio mewn safle manwerthu nodweddiadol.

Os nad oes gennych ystafell storio i'w defnyddio'n unig ar gyfer storio tân gwyllt, dylid storio tân gwyllt HT3 neu HT4 i ffwrdd o safle'r siop neu gael eu cadw i ffwrdd o'r ardal werthu yn eu pecynnu trafnidiaeth caeedig, mewn cabinet neu gynhwysydd sy'n gwrthsefyll tân. Gellir cadw hyd at 12.5 kg NEC o dân gwyllt HT3 neu HT4 mewn achos arddangos addas, neu gellir cadw tân gwyllt ffug ar arddangos yn agored.

CYFLENWAD TÂN GWYLLT

Heb drwydded gyflenwi drwy'r flwyddyn, dim ond yn ystod y cyfnodau amser canlynol y gellir cyflenwi tân gwyllt F2 a F3:

 • o 15 Hydref i 10 Tachwedd
 • o 26 i 31 Rhagfyr
 • ar ddiwrnod cyntaf y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd a'r tridiau yn union cyn iddo
 • ar ddiwrnod cyntaf Diwali a'r tridiau'n union cyn iddo

Os ydych am gyflenwi tân gwyllt F2 a F3 y tu allan i'r cyfnodau hyn, bydd angen i chi wneud cais i'ch awdurdod lleol am drwydded gyflenwi pob blwyddyn a thalu ffi o £500.

Y nifer uchaf a ganiateir o dân gwyllt F2 a F3 y gellir eu cyflenwi i ddefnyddiwr ar unrhyw un adeg yw cyfanswm NEC 50 kg.

Mae'r cyfyngiadau ar y dyddiau y gellir gwerthu tân gwyllt ond yn berthnasol i dân gwyllt F2 a F3; Gellir gwerthu tân gwyllt F1 drwy'r flwyddyn heb drwydded gyflenwi drwy'r flwyddyn.

Ni ddylai blychau o dân gwyllt gael eu rhannu a'u cyflenwi ar wahân.

TÂN GWYLLT WEDI'U GWAHARDD

Rhaid peidio â chyflenwi unrhyw dân gwyllt sy'n fwy na 120 desibel i ddefnyddwyr.

Hefyd wedi eu gwahardd mae tân gwyllt o'r disgrifiad canlynol:

 • olwyn o'r awyr
 • banger, banger fflach neu banger dwbl
 • cracer neidio
 • troellwr tir neidio
 • troellwr
 • roced fach
 • tiwb saethu sy'n cynhyrchu swn uchel fel ei brif effaith a / neu sydd â diamedr y tu mewn yn fwy na 30 mm
 • batri sy'n cynnwys bangers, bangers fflach neu bangers dwbl
 • cyfuniad (heblaw olwyn) sy'n cynnwys un neu fwy o bangers, bangers fflach neu bangers dwbl

MARCIO UKCA / CE

Dim ond tân gwyllt sy'n cydymffurfio â safonau diogelwch, cario marc UKCA / CE ac sydd wedi'u labelu'n gywir yn Saesneg gyda manylion y gwneuthurwr a'r mewnforwyr gellir eu cyflenwi'n gyfreithiol i ddefnyddwyr. Mae marc UKNI hefyd sydd angen ei ddefnyddio lle mae Gogledd Iwerddon yn rhan ohono.

I gael rhagor o wybodaeth am farciau UKCA / CE - yn ogystal â marc UKNI, gan gynnwys trefniadau trosiannol - gweler 'Marcio UKCA / CE'.

MWY O WYBODAETH

Am wybodaeth am atal gwerthiant tân gwyllt dan oed, gweler 'Tân gwyllt: cyfyngiadau oedran'.

Mae gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch (HSE) ganllawiau ar storio a gwerthu tân gwyllt ar ei wefan. Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys rhestr wirio asesu risg.

Cynhyrchwyd canllawiau manwl ar Reoliadau Nwyddau Pyrotechnig (Diogelwch) 2015 gan y Swyddfa Diogelwch a Safonau Cynnyrch (OPSS).

Sylwch fod y DU bellach wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae yna ofynion ychwanegol y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw. Efallai y cewch eich dosbarthu fel mewnforwyr i farchnad Prydain Fawr, yn hytrach na bod yn ddosbarthwr o fewn yr UE.

SAFONAU MASNACH

Am fwy o wybodaeth am waith gwasanaethau Safonau Masnach - a chanlyniadau posibl peidio cadw at y gyfraith - gweler 'Safonau Masnach: pwerau, gorfodi a chosbau'.

YN Y DIWEDDARIAD HWN

Dim newidiadau mawr

Adolygwyd / diweddariad diwethaf: Hydref 2023

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974

Rheoliadau Ffrwydron 2014

Rheoliadau Nwyddau Pyrotechnig (Diogelwch) 2015

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahân i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2024 itsa Ltd.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out