Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Tybaco ac ati: pecynnu, labelu a hysbysebu.

Canllaw ar gyfraith ar becynnu, tracio ac olrhain cynhyrchion tybaco a dosbarthu a hysbysebu e-sigaréts

Er mwyn deall y canllawiau hyn yn llawn, mae'n bwysig nodi'r gwahaniaeth rhwng y Deyrnas Unedig a Phrydain Fawr:

 • DU: Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon
 • Prydain Fawr: Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban

Mae Rheoliadau wedi'u sefydlu i leihau apêl cynhyrchion tybaco (yn enwedig i bobl ifanc), i atal honiadau camarweiniol am fuddion cynhyrchion tybaco ac i wneud y rhybuddion iechyd gofynnol yn fwy amlwg. Y nod cyffredinol yw lleihau cyfraddau ysmygu.

Er mwyn mynd i'r afael â phroblem masnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco, mae yna Reoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i systemau olrhain a nodweddion diogelwch gael eu gweithredu.

Y gyfraith

Mae Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016 yn ymdrin â gweithgynhyrchu, cyflwyno a gwerthu tybaco a chynhyrchion cysylltiedig, gan gynnwys cynhyrchion llysieuol ar gyfer ysmygu, e-sigaréts a chynwysyddion ail-lenwi yn ogystal â chynhyrchion tybaco newydd a di-fwg.

Mae'r Rheoliadau hyn wedi'u diwygio i adlewyrchu gwahaniaethau yn y modd y maent yn berthnasol ym Mhrydain Fawr (Prydain Fawr) a Gogledd Iwerddon ar ôl 1 Ionawr 2021 (y dyddiad y gadawodd y DU yr UE).

Sylwch: yng nghyfraith Cymru a Lloegr, 'cynhyrchion anadlu nicotin' yw'r term cyfreithol i ddisgrifio e-sigaréts a chynhyrchion cysylltiedig, ac yng nghyfraith yr Alban fe'u gelwir yn 'gynhyrchion anwedd nicotin'; defnyddir y term generig 'e-sigaréts' yn y canllaw hwn.

Mae Rheoliadau Pecynnu Safonol Cynhyrchion Tybaco 2015 yn safoni pecynnu cynhyrchion tybaco penodol drwy ei gwneud yn ofynnol i dynnu pob nodwedd hyrwyddo. Caniateir enw'r brand ac enw'r amrywiad, nifer y sigarennau, pwysau'r cynnyrch tybaco rholio â llaw, manylion y cynhyrchydd, cod bar a nod graddnodi ond mae'n rhaid iddynt fod ar ffurf safonol a rhaid arddangos marc a delir gan ddyletswydd y DU. Rhaid i'r pecynnu fod yn siâp penodol ac mewn lliw penodol; gwaherddir yr holl liwiau eraill, nodau masnach, logos a graffeg hyrwyddo.

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddeall eich rhwymedigaethau er mwyn sicrhau bod yr holl gynhyrchion tybaco a chysylltiedig yr ydych yn eu cynnig ar gyfer eu cyflenwi neu eu gwerthu yn y DU yn cydymffurfio â'r ddwy set o reoliadau. Mae rhai rheolau cyffredinol sy'n berthnasol i bob cynnyrch tybaco, y byddwch yn dod o hyd iddynt ar ddechrau'r canllaw. Er hwylustod, mae gofynion allweddol eraill y ddwy set o reoliadau hyn wedi'u cyfuno mewn ffordd sy'n nodi'n glir sut y maent yn berthnasol i bob math o gynnyrch.

Mae Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco (Nodweddion Olrheiniadwyedd a Diogelwch) 2019 yn delio â systemau nodweddion olrhain a diogelwch ar gyfer cynhyrchion tybaco. Gellir gweld y manylion yn yr adran 'Tracio ac olrhain' tuag at ddiwedd y canllaw hwn.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi gyfeirio at y llun isod, sy'n dangos un o'r rhybuddion iechyd graffig newydd ar gyfer cynhyrchion tybaco sydd ar werth ym Mhrydain Fawr. Gellir parhau i gyflenwi cynhyrchion tybaco sy'n arddangos rhybuddion lluniau o'r (Undeb Ewropiaidd) UE ac a gafodd eu cynhyrchu a'u cyflenwi gyntaf ar farchnad Prydain Fawr cyn 1 Ionawr 2021, nes iddynt gyrraedd eu defnyddiwr terfynol. Er mwyn eich helpu i wirio'ch stoc, gellir gweld holl ddelweddau newydd Prydain Fawr yn y canllawiau pecynnu tybaco a gynhyrchwyd gan yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC). Mae cynhyrchion a werthir yng Ngogledd Iwerddon yn parhau i ddefnyddio delweddau'r UE.

Sylwch: yn yr enghraifft, ni ddangosir dynodwyr unigryw:

generic packaging

Gofynion labelu cyffredinol ar gyfer cynhyrchion tybaco

AMODAU CYFFREDINOL AR GYFER POB RHYBUDD IECHYD

Mae rhybuddion ar gynhyrchion tybaco yn gwneud defnyddwyr yn ymwybodol o'r risgiau iechyd sy'n gysylltiedig ag ysmygu. Mae rheolau sy'n berthnasol i bob rhybudd iechyd ar gynhyrchion tybaco:

 • rhaid i rybudd iechyd gwmpasu'r ardal gyfan sy'n cael ei chadw ar ei gyfer ac ni ddylid gwneud sylwadau arni na'i newid mewn unrhyw ffordd
 • rhaid iddo fod yn Saesneg, yn gwbl weladwy, parhaol, wedi'i argraffu'n anadferadwy ar y pecyn a'i amgylchynu gan ffin ddu. Ar gyfer pecyn uned o gynnyrch tybaco ar wahân i sigarennau neu dybaco rholio â llaw mewn tywalltiad, gellir argraffu'r rhybudd ar sticer a bennir i'r pecyn cyn belled â Gellir tynnu'r sticer
 • rhaid i rybudd iechyd aros yn gyfan pan agorir y pecyn. Fodd bynnag, gall y rhybudd iechyd cyfunol (a ddisgrifir yn fanylach isod) gael ei rannu yn achos pecyn uned gyda chaead ar y brig. Mae hyn yn iawn cyn belled â fod cyfanrwydd graffigol, amlygrwydd y testun a gwybodaeth am roi'r gorau i ysmygu yn aros yn eu lle

Rhaid i rybudd iechyd beidio â:

 • chael ei guddio'n rhannol neu'n llwyr neu dorri ar ei draws gan ddeunydd lapio, siacedi neu flychau (ac eithrio pan fo pecyn uned y tu mewn i becyn cynwysyddion)
 • chael ei dorri'n rhannol neu'n llwyr gan unrhyw eitem arall, megis stamp treth, marc pris neu nodwedd ddiogelwch
 • yn rhannol neu'n llwyr guddio neu dorri ar draws unrhyw stamp treth, marc pris, marcio a nod olrhain, nodwedd diogelwch neu unrhyw farc arall sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith

RHEOLAU CYFFREDINOL YNGLYN Â CHYFLWYNIAD POB CYNNYRCH TYBACO

Mae'r rhain yn rheolau sy'n gwahardd pecynnu cynhyrchion tybaco rhag camarwain defnyddwyr.

Ni chaiff unrhyw un gynhyrchu na chyflenwi cynnyrch tybaco lle mae'r label neu'r cynnyrch ei hun yn cynnwys yr elfennau neu'r nodweddion canlynol (gan gynnwys testunau, symbolau, enwau, nodau masnach, arwyddion ffiguriaethol a mathau eraill o arwydd):

 • hyrwyddo cynnyrch tybaco neu'n annog ei ddefnydd drwy greu argraff ffug am ei nodweddion, effeithiau iechyd, risgiau neu allyriadau
 • gwybodaeth am y cynnwys nicotin, tar neu garbon monocsid
 • awgrym bod y cynnyrch tybaco:
  • yn llai niweidiol nag eraill
  • yn anelu at leihau effeithiau niweidiol mwg
  • yn cynnig eiddo sy'n bywiogi, yn egnio, yn gwella, yn adnewyddu, yn naturiol neu'n organig, neu sydd â buddion eraill o ran iechyd neu ffordd o fyw
 • cyfeiriad at flas, arogl, cyflasynnau neu ychwanegion neu eu habsenoldeb (caniateir blasau mewn cynhyrchion tybaco ar wahân i sigarennau a thybaco rholio â llaw, ond ni chaniateir iddynt gael eu darlunio neu eu crybwyll ar y pacedi)
 • yn debyg i fwyd neu gynnyrch cosmetig
 • awgrym bod cynnyrch penodol wedi gwella bioadwyedd neu fantais amgylcheddol arall
 • talebau wedi'u hargraffu neu gynnig disgowntiau, dosbarthu am ddim, dau-am-un neu gynigion tebyg

Gofynion labelu yn ôl cynnyrch

CYNHYRCHION TYBACO AR GYFER YSMYGU

(Nid yw'n cynnwys sigârs mawr, sigârs wedi'u lapio'n unigol na sigarillos)

Rhybuddion iechyd cyfun:

 • rhaid i becyn uned (pecyn sengl) ac unrhyw becyn cynhwysydd (aml-becyn) o gynnyrch tybaco ar gyfer ysmygu fod â rhybudd iechyd cyfun sy'n cynnwys rhybudd testun a ffotograff lliw cyfatebol fel y'i rhestrir yn y llyfrgell luniau yn Atodlen A1 i Reoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016 (gweler y ddolen yn 'Deddfwriaeth allweddol' isod), yn ogystal â'r datganiad i roi'r gorau i ysmygu 'Sicrhewch help i rhoi'r gorau i ysmygu drwy ymweld â http://www.nhs.uk/quit'
 • mae un set o luniau (dim cylchdro rhwng setiau)
 • rhaid iddo ymddangos ar arwynebau blaen a chefn y pecyn uned yn ogystal ag unrhyw becyn cynhwysydd gan ddefnyddio'r un rhybudd a ffotograff ar bob wyneb; rhaid iddo fod mewn fformat sy'n cynnwys y gofyniad i gwmpasu 65% o arwynebedd yr arwyneb y mae'n ymddangos arno
 • mae'r manylebau technegol ar gyfer cynllun, dyluniad a siâp y rhybuddion iechyd cyfun wedi'u nodi yn Atodlen A1 i Reoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016

Rhybuddion cyffredinol a negeseuon gwybodaeth:

 • rhaid i becyn uned ac unrhyw becyn cynhwysydd o gynnyrch tybaco ar gyfer ysmygu gario'r rhybudd iechyd cyffredinol ' Mae ysmygu'n llad - stopiwch nawr ' a neges wybodaeth ' Mae mwg tybaco yn cynnwys dros 70 o sylweddau y gwyddys eu bod yn achosi canser '
 • mae'r fformat ar gyfer y rhybudd iechyd yn cynnwys gofyniad bod yn rhaid iddo gwmpasu 50% o arwynebedd yr arwyneb y mae'n ymddangos arno:
  • ar y rhan fwyaf o becynnau uned o sigarennau mae hyn yn golygu bod rhaid i'r rhybudd cyffredinol ymddangos ar un wyneb eilaidd o'r pecyn a rhaid i'r neges wybodaeth ymddangos ar yr wyneb eilaidd arall
  • ar becyn uned o sigarennau neu dybaco rholio â llaw mewn blwch ysgwydd, rhaid i'r rhybudd cyffredinol a'r neges wybodaeth fod yn gyflawn ar y mwyaf o'r ddwy ran a rennir o'r blwch
  • ar becyn uned silindraidd o dybaco rholio â llaw sydd â chaead, rhaid i'r rhybudd cyffredinol ymddangos ar du allan y caead ac mae'n rhaid i'r neges wybodaeth ymddangos ar arwyneb mewnol y caead

SIGÂRS MAWR A SIGARS WEDI'U LAPIO YN UNIGOL A CIGARILLOS

Mae'r Rheoliadau yn gymwys i becyn uned neu becyn cynwysyddion sy'n cynnwys un sigar neu sigarillo, neu ddau neu fwy o sigârs, pob un â phwysau uned o fwy na thri gram.

Rhaid i becyn uned ac unrhyw becyn cynhwysydd gynnwys y rhybudd iechyd cyffredinol 'Mae ysmygu yn lladd - rhowch gorau iddi nawr' ac un o'r rhybuddion testun a restrir yn Atodiad I i Gyfarwyddeb 2014/40 / EU ar frasamcan y deddfau, y rheoliadau a'r darpariaethau gweinyddol. o'r Aelod-wladwriaethau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu, cyflwyno a gwerthu tybaco a chynhyrchion cysylltiedig (gweler y ddolen yn 'Deddfwriaeth allweddol' isod). Mae'r rhybuddion testun a restrir yn Atodiad I yn parhau i fod yn berthnasol i'r cynhyrchion hyn.

Mae rheolau sy'n ymdrin â'r defnydd cylchol o rybuddion testun gan gynhyrchwyr.

Mae'r fformat ar gyfer y rhybudd iechyd cyffredinol yn cynnwys gofyniad bod rhaid iddo ymddangos ar wyneb mwyaf gweladwy'r pecyn a gorchuddio 30% o'r ardal honno.

Rhaid i'r rhybudd testun ymddangos ar yr arwyneb mwyaf gweladwy nesaf (neu os oes caead ar y pecyn, yr arwyneb sy'n ymddangos pan agorir y pecyn) ac yn gorchuddio 40% o'r ardal honno.

CYNHYRCHION TYBACO DI-FWG

Mae hyn yn golygu cynnyrch tybaco sy'n cael ei fwyta mewn ffordd nad yw'n cynnwys proses hylosgi. Mae'n cynnwys tybaco cnoi a thybaco trwynol.

Rhybuddion iechyd:

 • rhaid i becyn uned ac unrhyw becyn cynhwysydd o gynnyrch tybaco di-fwg gario'r rhybudd iechyd ' Mae'r cynnyrch tybaco hwn yn niweidio'ch iechyd ac mae'n gaethiwus '
 • mae'r fformat ar gyfer y rhybudd iechyd yn cynnwys gofyniad ei fod yn ymddangos ar arwynebau blaen ac ôl y pecyn ac yn gorchuddio 30% o'r ardal honno

CYNHYRCHION LLYSIEUOL AR GYFER YSMYGU

Ystyr cynnyrch llysieuol ar gyfer ysmygu yw "cynnyrch sy'n seiliedig ar blanhigion, perlysiau neu ffrwythau nad yw'n cynnwys unrhyw dybaco ac y gellir ei fwyta drwy broses hylosgi". Nid yw Rheoliadau Pecynnu Safonol Cynhyrchion Tybaco 2015 yn gymwys i gynhyrchion llysieuol ar gyfer ysmygu ond mae Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016 yn cynnwys gofynion fel y nodir isod.

Rhybuddion iechyd:

 • mae'n rhaid i becyn uned ac unrhyw becyn cynhwysydd o gynnyrch llysieuol ar gyfer ysmygu gario'r rhybudd iechyd ' Mae ysmygu'r cynnyrch hwn yn niweidio'ch iechyd '
 • mae'r fformat ar gyfer y rhybudd iechyd yn cynnwys gofyniad ei fod yn ymddangos ar arwynebau blaen ac ôl y pecyn unedau ac unrhyw becyn cynwysyddion a'i fod yn gorchuddio 30% o'r ardal honno

Rhaid i becyn uned ac unrhyw becyn cynhwysydd o gynnyrch llysieuol ar gyfer ysmygu beidio â datgan ei fod yn rhydd rhag ychwanegion na chyflasynnau. Nid oes rhaid ychwaith gynnwys unrhyw elfen neu nodwedd (gan gynnwys testunau, symbolau, enwau, nodau masnach, arwyddion ffiguriaethol neu fathau eraill o arwydd) bod:

 • yn hyrwyddo neu'n annog bwyta a cynnyrch llysieuol ar gyfer ysmygu trwy greu argraff ffug am ei nodweddion, effeithiau iechyd, risgiau neu allyriadau
 • yn cynnwys unrhyw wybodaeth am gynnwys nicotin, tar neu garbon monocsid
 • debyg i fwyd neu gynnyrch cosmetig
 • yn awgrymu cynnyrch llysieuol penodol ar gyfer ysmygu:
  • yn llai niweidiol na chynhyrchion llysieuol eraill ar gyfer ysmygu
  • yn anelu at leihau effaith rhai elfennau niweidiol o fwg
  • yn meddu ar nodweddion sy'n bywiogi, yn egnio, yn gwella, yn adnewyddu, yn naturiol neu'n organig
  • â buddion eraill o ran iechyd neu ffordd o fyw

Gofynion pecynnu safonedig

Rhaid i becynnau sigarennau, ffyn sigarennau unigol a phecynnau tybaco rholio â llaw gael eu cynhyrchu a'u cyflenwi mewn pecynnau safonol, sy'n golygu bod rhaid iddynt fodloni gofynion a osodir yn Rheoliadau Deunydd Pacio Safonol Cynhyrchion Tybaco 2015.

Pecynnau sigarennau:

 • yr unig liw a ganiateir ar gyfer pecynnu allanol uned neu baced cynhwysydd o sigarennau yw Pantone 448C (drab brown tywyll) gyda gorffeniad
 • rhaid i'r pecynnu mewnol fod naill ai'n wyn neu'n Pantone 448C gyda gorffeniad diben
 • rhaid i becynnau uned gael eu gwneud o garton neu ddeunydd meddal a bod yn giwboid yn ei siâp (caniateir ochrau befel neu chrwn)
 • rhaid i wyneb y pecynnu fod yn llyfn ac yn wastad ac ni ddylid gael unrhyw afreoleidd-dra o ran siâp na gwead
 • caniateir caeadau fflip-blwch neu focs ysgwydd
 • caiff pacedi o drwch eu gwahardd ond caniateir ffyn sigarennau unigol
 • mae mewnosodiadau a deunydd ychwanegol yn cael eu gwahardd
 • rhaid i unrhyw leinin mewnol fod yn ffoil lliw arian (heb unrhyw amrywiad o ran tôn neu gysgod) gyda chefnogaeth papur gwyn
 • rhaid i'r lapwyr fod yn glir ac yn dryloyw, heb ei liwio na'i farcio (heblaw am unrhyw farciau DU sydd eu hangen i orchuddio'r cod bar), yn llyfn ac yn wastad heb unrhyw afreoleidd-dra o ran siâp neu wead

Rhaid i becyn o sigarennau mewn unedau gynnwys o leiaf 20 sigarét.

Ffyn sigarét unigol:

 • mae'n rhaid i bapur sigarét, ffilter, casin neu ddeunydd arall sy'n rhan o sigarét fod yn wyn plaen gyda gorffeniad di-sglein, ar wahân i ddiwedd y sigarét, gall y lliw fod yn dynwared y corcyn
 • caniateir enwau brand ac amrywiadol ar y sigarét ei hun, yn ddarostyngedig i amodau

Tybaco rholio â llaw:

 • yr unig liw neu gysgod a ganiateir ar gyfer pecynnu'n allanol uned neu gynhwysydd pecyn o dybaco rholio â llaw yw Pantone 448C (drab brown tywyll) gyda gorffeniad di-sglein
 • rhaid i'r pecynnu mewnol fod naill ai'n Wyn neu'n Pantone 448C gyda gorffeniad diben
 • gall pacedi unedau fod yn giwboid (ochrau befel neu crwn sydd yn cael eu caniatáu), silindraidd neu cymerwch ffurf tywalltiad
 • rhaid i bacedi fod yn llyfn ac yn wastad (os yw'n giwboid mewn siâp) heb unrhyw afreoleidd-dra o ran siâp neu wead
 • rhaid i'r lapwyr fod yn glir ac yn dryloyw a heb ei liwio na'i farcio heb unrhyw afreoleidd-dra na siâp na gwead
 • rhaid i'r pecynnu mewnol fod naill ai'n Wyn neu'n Pantone 448C gyda gorffeniad diben
 • mae mewnosodiadau a deunyddiau ychwanegol wedi'u gwahardd, ac eithrio ar gyfer papurau neu hidlenni sigarennau cyn belled â'u bod methu eu gweld cyn agor y paced
 • rhaid i unrhyw dabiau ar gyfer ailselio'r pecyn fod yn glir ac yn dryloyw a heb eu lliwio na'u marcio
 • rhaid i unrhyw sêl ffoil sy'n ffurfio rhan o'r pecynnu mewnol fod yn lliw arian heb unrhyw amrywiad mewn goslef na chysgod

Rhaid i becyn unedau o dybaco rholio â llaw gynnwys o leiaf 30g o dybaco.

Ni ddylai pecynnu pecynnau sigarennau, sigarennau ffyn unigol neu dybaco rholio â llaw wneud swn, na chynnwys na chynhyrchu arogl nad yw'n gysylltiedig â'r cynnyrch fel arfer. Yn ogystal, ni ddylai deunydd pacio newid ar ôl manwerthu; mae hyn yn golygu na chaniateir nodweddion fel inciau a ysgogir gan wres, inciau sy'n ymddangos yn fflworoleuol mewn rhai golau a thabiau y gellir eu tynnu.

Caniateir enw'r brand a'r enw ar yr amrywiad, nifer y sigarennau, pwysau'r cynnyrch tybaco rholio â llaw, manylion y cynhyrchydd, cod bar, a nod graddnodi ar y pecyn ond rhaid iddynt fod ar ffurf safonol a rhaid arddangos marc a delir gan ddyletswydd y DU.

Sylwch, er bod yn rhaid i sigârs mawr, sigars wedi'u lapio'n unigol a sigarilos gael rhybuddion iechyd, nid yw'r gofynion pecynnu safonedig yn berthnasol i sigârs a sigarilos, nac ychwaith unrhyw gyfyngiadau ar nifer y cynhyrchion hyn mewn pecyn uned .  

Gofynion eraill

DELWEDDAU O GYNHYRCHION TYBACO WEDI'U HANELU AT DDEFNYDDWYR

Cofiwch, os cyhoeddwch ddelwedd o uned neu becyn cynhwysydd o gynnyrch tybaco (pan fo'n gyfreithlon i wneud hynny yn ôl rheolau hysbysebu tybaco), rhaid i'r pecyn gydymffurfio â'r holl ofynion labelu a phecynnu a nodir yn y Rheoliadau Pecynnu Safonedig Cynhyrchion Tybaco 2015 a Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016.

DIM FITAMINAU, LLIWIADAU NEU YCHWANEGION GWAHARDDEDIG MEWN CYNHYRCHION TYBACO

Ni chaiff neb gynhyrchu na chyflenwi cynnyrch tybaco sy'n cynnwys:

 • fitaminau neu ychwanegion eraill sy'n creu argraff bod ganddo fanteision iechyd neu mae'n lleihau risgiau i iechyd
 • caffein, tawrin neu ychwanegion neu symbylyddion eraill sy'n gysylltiedig ag egni a bywiogrwydd
 • ychwanegion sy'n rhoi effeithiau lliwio i unrhyw allyriadau
 • ychwanegion sy'n cynorthwyo anaduriaeth neu nicotin yn achos cynhyrchion tybaco ar gyfer ysmygu
 • ychwanegion gyda phriodweddau CMR neu sy'n gallu effeithio ar briodweddau'r CMR (carsinogenaidd, mwtagig neu wenwynig ar gyfer atgenhedlu)

DIM SIGARÉTS Â BLAS NA THYBACO RHOLIO Â LLAW

Rhaid peidio â chynhyrchu neu ddarparu pecynnau sigarennau, ffyn sigarennau unigol neu dybaco rholio â llaw - gan gynnwys unrhyw hidlydd, papur, pecyn neu ran capsiwl o'r cynnyrch - gyda blas penodol. Rhaid i hidlydd, papur neu gapsiwl beidio â chynnwys tybaco na nicotin; ni chaniateir nodweddion technegol a fyddai'n addasu arogl, blas neu ddwyster mwg o gynnyrch. O 20 Mai 2020, mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn berthnasol i sigaréts menthol.

Tracio ac olrhain

O dan Reoliadau Cynhyrchion Tybaco (Nodweddion Olrheiniadwyedd a Diogelwch) 2019, rhaid i becynnau uned o sigaréts a thybaco rholio â llaw sydd wedi'u cynhyrchu yn y DU neu eu mewnforio i'r DU:

 • bod â dynodwyr unigryw (UID) ar y pecynnu
 • bod â deunydd pacio y mae pum nodwedd ddiogelwch benodol wedi'i gymhwyso iddo
 • cael eu sganio ar adegau penodol yn y gadwyn gyflenwi

Bydd y rheolau yn berthnasol i bob cynnyrch tybaco o 20 Mai 2024.

Rhaid i fasnachwyr sy'n cynhyrchu, mewnforio, storio, trawslwytho (symud o un cerbyd i'r llall) ac yn gwerthu cynhyrchion tybaco gofrestru gyda chyhoeddwr ID ar gyfer IDau busnes a chynhyrchion.

GOFYNION Y CYNNYRCH TYBACO

Mae Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016 yn nodi rheolau sy'n ymwneud ag e-sigaréts. Ni ddylai unrhyw un gynhyrchu na chyflenwi cynhwysydd e-sigarét neu ail-ddil oni bai ei fod yn bodloni'r gofynion canlynol:

 • rhaid i hylif sy'n cynnwys nicotin ar gyfer ei fanwerthu fod mewn cynhwysydd ail-lenwi pwrpasol yn y cyfaint uchaf o 10 ml; mewn e-sigarét tafladwy, cetrisen untro neu danc mewn y cyfaint uchaf yw 2 ml
 • ni ddylai cynhwysedd tanc ail-lenwi e-sigarét bod yn fwy na 2 ml
 • mae terfyn nicotin o 20 mg y ml sy'n gymwys i hylifau sy'n cynnwys nicotin mewn cynhwysydd e-sigarét neu ail-lenwi

Weithiau mae anweddau tafladwy yn dangos nifer nodweddiadol o bwff ar y pecyn. Yn nodweddiadol, byddai vape tafladwy yn darparu 600 pwff neu gyfwerth ag 20 sigarét.

Rhaid i hylif sy'n cynnwys nicotin:

 • gael eu gweithgynhyrchu gan ddefnyddio cynhwysion purdeb uchel yn unig
 • beidio â chynnwys ychwanegion penodol (gweler yr adran 'Dim fitaminau, lliwiau nac ychwanegion gwaharddedig mewn cynhyrchion tybaco' o'r canllaw hwn) ond gall gynnwys blasau
 • peidio â chynnwys sylweddau ac eithrio'r cynhwysion a oedd yn rhan o'r broses hysbysu ffurfiol a osodwyd yn y Rheoliadau
 • beidio â chynnwys cynhwysion (ac eithrio nicotin) sy'n peri risg i iechyd dynol

Yn ôl y defnydd arferol rhaid i'r e-sigarét roi dogn cyson o nicotin.

Mae'n rhaid i e-sigarét neu gynhwysydd ail-lenwi fod yn wrthiannol i blant ac yn ymyrraeth sy'n amlwg, yn amddiffyn rhag toriad a gollyngiad a gyda fecanwaith i sicrhau bod ail-lenwi yn gallu digwydd heb ollwng (nid yw hyn yn berthnasol i e-sigaréts tafladwy).

GWYBODAETH A LABELU

Ni chaiff unrhyw un gynhyrchu na chyflenwi e-sigarét neu gynhwysydd ail-lenwi oni bai ei fod yn bodloni'r gofynion a nodir isod:

 • rhaid i bob paced uned o'r cynhwysydd e-sigarét neu ailwaeledd gynnwys taflen gyda'r wybodaeth ganlynol:
  • cyfarwyddiadau ar gyfer storio a defnyddio, gan gynnwys cyfeiriad nad yw'r cynnyrch yn cael ei argymell i'w ddefnyddio gan bobl ifanc a rhai nad ydynt yn ysmygu
  • gwrtharwyddion
  • rhybuddion ar gyfer grwpiau risg penodol o bobl
  • effeithiau andwyol posibl
  • caethiwed a gwenwyndra
  • manylion cyswllt y cynhyrchydd
 • manylion cyswllt y cynhyrchydd 
 • rhaid i bob paced uned o'r cynhwysydd e-sigarét neu ailwaeledd gynnwys:
  • rhestr o'r holl gynhwysion mewn trefn ddisgynnol yn ôl pwysau
  • cynnwys a chyflwyno nicotin fesul dogn
  • rhif swp
  • argymhellion i gadw'r cynnyrch allan o gyrraedd plant
 • rhaid i bob uned paced ac unrhyw becyn cynhwysydd gario'r rhybudd iechyd ' Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys nicotin sy'n sylwedd caethiwus iawn '. Rhaid iddo ymddangos ar yr arwynebau blaen ac ôl a gorchuddio 30% o'r ardal honno

CYFLWYNO CYNNYRCH

Rhaid i gynhwysydd o e-sigarét neu ailsalwch fodloni'r gofynion canlynol cyn iddo gael ei gynhyrchu neu ei gyflenwi. Efallai na fydd y paced uned ac unrhyw becyn cynhwysydd yn cynnwys unrhyw elfen neu nodwedd (gan gynnwys testun, symbolau, enwau, nodau masnach, ffiguryn neu fathau eraill o arwydd) sydd:

 • yn hyrwyddo neu'n annog defnydd drwy greu argraff ffug am ei nodweddion, effeithiau iechyd, risgiau neu allyriadau
 • yn awgrymu ei fod yn llai niweidiol na chynwysyddion e-sigaréts neu ail-lenwi eraill, yn meddu ar nodweddion sy'n bywiogi, yn grymuso, yn gwella, yn adnewyddu, yn naturiol neu'n organig neu fod manteision eraill i'w ffordd o fyw
 • yn cyfeirio at flas, arogl neu ychwanegion eraill (ac eithrio cyflasynnau) neu eu habsenoldeb
 • yn awgrymu bod e-sigarét arbennig neu'r cynhwysydd ail-lenwi wedi gwella bioadwyedd neu fantais amgylcheddol arall
 • rhaid iddynt beidio â chynnwys talebau printiedig, cynnig disgownt, dosbarthu am ddim, dau-ar-gyfer-un na chynigion tebyg eraill

Hysbysebu

Ni ellir hysbysebu na hyrwyddo e-sigaréts a chynwysyddion ail-lenwi, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol:

 • ar y teledu neu deledu ar alw
 • ar y radio
 • drwy hysbysebu ar y rhyngrwyd, e-bost masnachol ac unrhyw wasanaethau eraill cymdeithas wybodaeth
 • mewn cyhoeddiadau printiedig penodol, megis papurau newydd, cylchgronau a chyfnodolion

Gwaherddir y gweithgareddau canlynol hefyd:

 • noddi rhaglenni teledu a radio sy'n hyrwyddo e-sigaréts
 • lleoli cynnyrch e-sigaréts

Nid yw'r rheolau ar hysbysebu yn eich atal rhag darparu gwybodaeth am e-sigaréts a chynwysyddion ail-lenwi cyn belled â fe'i cyflenwir ar gais defnyddiwr a'i roi mewn modd nad yw'n cael ei hyrwyddo.

Nid yw gofynion Rheoliadau Pacio Cynhyrchion Tybaco Safonol 2015 yn gymwys i e-sigaréts na chynwysyddion ail-lenwi.

BATRIS

There are risks involved in replacing the batteries in vapes, particularly if those batteries are not specifically designed for vape use. See 'Batteries' for more information.

Hysbysiadau

CYNHYRCHION TYBACO A CHYNHYRCHION LLYSIEUOL AR GYFER YSMYGU

Rhaid i bob cynhyrchydd cynhyrchion tybaco a chynhyrchion llysieuol i'w ysmygu ym Mhrydain Fawr defnyddio System Hysbysu Cynhyrchion Tybaco Domestig Prydain Fawr i ddarparu gwybodaeth benodol am gynnyrch cyn y gallant eu cyflenwi; mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am gynhwysion ac allyriadau, ymchwil i'r farchnad a data gwerthu. Rhaid i gynhyrchwyr hefyd hysbysu bod cynnyrch wedi'i dynnu o'r farchnad.

Dylai manwerthwyr sicrhau, cyn iddynt brynu cynhyrchion tybaco, eu bod wedi'u hysbysu'n briodol ac nad ydynt wedi'u tynnu'n ôl wedyn; mae hyn yn arbennig o berthnasol i gynhyrchion fel shisha, blyntiau a thybaco cnoi. Gall manwerthwyr wneud hyn drwy wirio'r rhestr o dybaco hysbysedig neu gynhyrchion llysieuol ar gyfer ysmygu a gyhoeddwyd ar wefan GOV.UK (nid yw cynhyrchion a dynnwyd yn ôl yn ymddangos ar y rhestr o gynhyrchion a hysbysir; nid oes rhestr ar wahân o gynhyrchion a dynnwyd yn ôl) neu efallai drwy gael sicrwydd ysgrifenedig gan eu cyflenwyr. Ni ellir cyflenwi cynhyrchion sydd ddim wedi cael eu hysbysu neu sydd wedi'u tynnu yn ôl, a gellir eu hatafaelu gan safonau masnach.

E-SIGARETS SY'N CYNNWYS NICOTIN A CHYNWYSYDDION AIL-LENWI

Mae'n rhaid i holl gynhyrchwyr e-sigaréts a chynwysyddion ail-lenwi â nicotin gyflwyno gwybodaeth am eu cynhyrchion i'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Gofal Iechyd (MHRA) yn defnyddio porth Prydain Fawr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am gynhwysion ac allyriadau, data tocsicoleg, gwybodaeth am y dogn o nicotin a'r nifer sy'n defnyddio'r bwyd pan ddefnyddir hwy fel arfer a disgrifiad o gydrannau'r cynnyrch. Rhaid i gynhyrchwyr hefyd roi gwybod am dynnu cynnyrch oddi ar y farchnad.

Dylai manwerthwyr sicrhau, cyn iddynt brynu'r cynhyrchion hyn, eu bod wedi cael eu hysbysu'n briodol ac na chawsant eu tynnu'n ôl wedi hynny. Gallant wneud hyn drwy wirio'r rhestr o gynhyrchion e-sigaréts a gyflwynwyd ar wefan yr MHRA neu, os na allant ddod o hyd iddynt ar y rhestr, dylent ofyn i'w cyflenwr gadarnhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion y Rheoliadau ac wedi'u hysbysu i'r MHRA. Ni ellir darparu cynhyrchion â hysbyswyd neu sydd wedi'u tynnu yn ôl, a gellir eu hatafaelu gan safonau masnach.

Troseddau ac amddiffyniadau

RHEOLIADAU TYBACO A CHYNHYRCHION CYSYLLTIEDIG 2016

Mae person yn euog o dramgwydd os yw'n torri un o ddarpariaethau'r Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016

Mae amddiffyniad cyffredinol ar gael i gyflenwyr tybaco neu gynhyrchion cysylltiedig eraill yr oeddent yn arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r drosedd. Mae'r un amddiffyniad ar gael i unrhyw un sydd wedi cyflawni trosedd sy'n gysylltiedig â hysbysebu a nawdd. Mae amddiffynfeydd pellach ar gael i unrhyw un a gyflawnodd droseddau yn ymwneud â hysbysebu e-sigaréts: nad oeddent yn gwybod ac nad oedd ganddynt reswm i amau mai hysbyseb e-sigarét oedd yr hysbyseb neu fod y papur newydd, y cyfnodolyn neu'r cylchgrawn yn cynnwys hysbyseb e-sigarét.

RHEOLIADAU PECYNNU SAFONOL CYNHYRCHION TYBACO 2015

Mae person sy'n cynhyrchu neu'n cyflenwi cynnyrch tybaco gan dorri Rheoliadau Pecynnu Safonol Cynhyrchion Tybaco 2015 yn euog o dramgwydd. Mae'n amddiffyniad os nad oedd y person yn gwybod ac nad oedd ganddo sail resymol dros amau bod y cynnyrch tybaco yn cael ei gyflenwi yn groes i'r Rheoliadau 2015.

Gwerthiannau dan oed

Ceir gwybodaeth am werthu tybaco i rai dan oed ac ati yn 'Tybaco a e-sigaréts'.

Gwybodaeth bellach

Mae'r DHSC wedi cynhyrchu canllawiau manwl ar becynnau tybaco a chanllawiau ar ddosbarthu a hysbysebu e-sigaréts.

Mae Cyllid a Thollau EM wedi cynhyrchu canllawiau ar olrhain cynnyrch tybaco.

Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd yr DHSC adolygiadau o Reoliadau 2015 a 2016:

Edrychodd yr adolygiadau hyn ar sut mae'r rheoliadau wedi effeithio ar fusnesau ers iddynt ddod i rym a sut y gellid eu gwella.

Safonau Masnach

I gael mwy o wybodaeth am waith gwasanaethau safonau masnach - a chanlyniadau posibl o beidio â chadw at y gyfraith - gweler 'Safonau masnach: pwerau, gorfodi a chosbau'.

Yn ychwanegol at y wybodaeth a gwmpesir yn y canllaw uchod, o dan Reoliadau Cynhyrchion Tybaco (Nodweddion Olrheiniadwyedd a Diogelwch) 2019, gall swyddogion Cyllid a Thollau EM gyhoeddi rhybudd yn ei gwneud yn ofynnol cydymffurfio lle nad yw gofynion y Rheoliadau wedi'u bodloni a lle gellir atafaelu cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio a gallant fod yn agored i gael eu fforffedu.

Yn y diweddariad hwn

Yn y fersiwn Saesneg, newidwyd terminoleg o'r enw cyfreithiol i'r 'vapes' a ddefnyddir amlaf, ond yn y fersiwn Cymraeg cadwyd y term 'e-sigaréts'.

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Rhagfyr 2022

 

Deddfwriaeth allweddol 

Cyfarwyddeb 2014/40 / UE ar frasamcanu deddfau, rheoliadau a darpariaethau gweinyddol yr Aelod-wladwriaethau sy'n ymwneud â gweithgynhyrchu, cyflwyno a gwerthu tybaco a chynhyrchion cysylltiedig

Rheoliadau Pecynnu Safonol Cynhyrchion Tybaco 2015

Rheoliadau Tybaco a Chynhyrchion Cysylltiedig 2016

Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Anadlu Nicotin (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019

Rheoliadau Cynhyrchion Tybaco a Chynhyrchion Anadlu Nicotin (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

 

 

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahân i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2023 itsa Ltd.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out