Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Gwelyau haul.

Rhaid i fusnesau gwelyau haul gydymffurfio gyda chyfyngiadau o ran oedran cyfreithiol, a gyflwynwyd am fod pobl ifanc mewn mwy o berygl o ddatblygu canser y croen

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru

Mae'r risgiau i iechyd a achosir gan oramlygiad i belydrau uwchfioled (UV) o olau haul a'r defnydd o welyau haul wedi'u dogfennu'n dda. Mae'r risgiau'n fwy i'r rhai sy'n rhy agored i belydrau UV pan fyddant yn ifanc. Dyna pam y mae Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 yn gosod dyletswyddau ar y rhai sy'n gweithredu busnesau gwelyau haul i atal plant rhag defnyddio gwelyau haul.

Os ydych yn berchen, yn rheoli neu gyda reolaeth ar fusnes gwelyau haul fe'ch cynghorir i roi systemau effeithiol ar waith i osgoi cyflawni trosedd.

Y GYFRAITH

Os ydych yn berchen ar salon lliw haul lle mae gwelyau haul ar gael i'w defnyddio ar y safle, neu mewn busnes - fel salon harddwch, canolfan ffitrwydd neu westy - lle mae gwelyau haul sydd o dan eich rheolaeth ar gael i'w defnyddio ar y safle, yna mae'r Ddeddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio)  2010 yn berthnasol i chi.

Cyflwynwyd y Ddeddf i gydnabod y ffaith bod pobl ifanc mewn mwy o berygl o ddatblygu canser y croen o fod yn rhy agored i belydrau UV. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i berson sydd â busnes gwelyau haul atal gwelyau haul rhag cael eu defnyddio gan blant.

Mae'r Ddeddf yn diffinio ' gwely haul ' fel dyfais drydanol a gynlluniwyd i gynhyrchu lliw haul y croen dynol drwy allyrru pelydriad uwchfioled. Mae bythau lliw haul fertigol, gwelyau haul sy'n gorwedd yn fflat, gwelyau haul canopi, cawodydd haul a lampau haul i gyd yn enghreifftiau o'r hyn y mae'r gyfraith yn ei ystyried yn wely haul.

Nid yw ' n ofynnol gwneud taliad ar gyfer defnyddio gwelyau haul er mwyn bodloni'r diffiniad o fusnes gwelyau haul.

Mae Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011 yn ategu'r Ddeddf ac yn darparu gofynion ychwanegol ar gyfer busnes sy'n gweithredu yng Nghymru neu o Gymru.

GOFYNION

O dan y Ddeddf a'r Rheoliadau rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul ar safle (gan gynnwys mangre gwelyau haul sy'n fangre ddomestig) y maent yn meddiannu, yn rheoli neu'n meddu ar reolaeth drosti wneud yn siŵr:

 • bod neb o dan 18 yn defnyddio gwely haul yn y fangre honno y mae'r busnes yn ymwneud â hi
 • bod unrhyw un o dan 18 oed ddim yn prynu neu'n hurio gwely haul (mae hyn hefyd yn gymwys os cymerwyd yrorchymyn i brynu neu logi gan fangre y tu allan i Gymru ond a anfonwyd o safle yng Nghymru)
 • ni wneir unrhyw gynnig gan, neu ar ran, y busnes gwelyau haul i sicrhau bod gwely haul ar gael i'w ddefnyddio yn y fangre i berson o dan 18 oed
 • nid oes unrhyw berson o dan 18 oed yn bresennol ar unrhyw adeg mewn parth dan gyfyngiad * oni bai ei fod yn darparu gwasanaethau i'r busnes gwelyau haul - er enghraifft, os ydynt yn gyflogai
 • mae person cymwys yn goruchwylio'r defnydd o welyau haul. Rhaid i'r goruchwyliwr fod yn bresennol yn yr adeilad gwely haul bob amser pan hoffai rhywun ddefnyddio, neu wrth ddefnyddio, gwely haul. Ni chaniateir i chi weithredu cyfleusterau lliw haul ' a weithredir gan arian ' heb oruchwyliaeth
 • mae'r goruchwylydd yn gymwys i wneud ymholiadau a rhoi cymorth ac arweiniad
 • mae'r wybodaeth ragnodedig am iechyd yn cael ei darparu bob tro y bydd person yn dymuno defnyddio gwely haul
 • darperir yr wybodaeth ragnodedig am iechyd ar ddogfen A4 gan ddefnyddio nodau DU ar gefndir melyn
 • arddangosir yr wybodaeth ragnodedig am iechyd hefyd ar boster A3 gan ddefnyddio nodau DU o leiaf 20mm o faint ar gefndir melyn
 • mae offer amddiffyn llygaid priodol ar gael neu'n sicrhau bod gan bob person ei offer llygaid amddiffynnol ei hun
 • nid arddangosir deunydd sy'n ymwneud ag effeithiau gwelyau haul ar iechyd, ac eithrio'r wybodaeth ragnodedig am iechyd

[Mae 'parth dan gyfyngiad' yn le sy'n gyfan gwbl neu'n rhannol gaeedig (er enghraifft, ardal ranedig) mewn mangre berthnasol lle mae'r gwely haul wedi'i leoli ac sydd wedi'i gadw ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwely haul hwnnw. Os yw'r gwely haul wedi'i leoli mewn ystafell, ond nid o fewn gofod sy'n gyfan gwbl neu'n rhannol gaeedig o fewn yr ystafell honno, yna mae'r ystafell yn barth dan gyfyngiadau.

Mae'n ofynnol i oruchwylwyr:

 • wneud yn siŵr bod y defnyddiwr yn 18 oed neu'n hŷn
 • gynorthwyo'r defnyddiwr i asesu'r math o groen sydd ganddo
 • ddarparu canllawiau ar ddefnyddio gwelyau haul yn ôl math o groen y person, cyflwr y croen neu gyflyrau meddygol eraill amlwg neu y datgelir iddynt
 • rhoi cyngor ar sut i weithredu'r gwely haul yn ddiogel
 • darparu'r wybodaeth ragnodedig am iechyd fel sy'n ofynnol gan y Rheoliadau
 • sicrhau y caiff offer amddiffyn llygaid eu darparu a'u defnyddio

Dylai copïau o'r wybodaeth ragnodedig ar ffurf taflenni a phoster fod ar gael gan eich awdurdod lleol. Mae'r daflen ar welyau haul a phosteri ar gael hefyd ar wefan Llywodraeth Cymru.

EITHRIAD AR GYFER TRINIAETH FEDDYGOL

Gall unigolyn o dan 18 oed ddefnyddio 'gwely haul penodedig' (un sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer triniaeth feddygol yn unig) os yw at ddibenion triniaeth feddygol o dan oruchwyliaeth a chyfarwyddyd ymarferydd meddygol cofrestredig ac wedi ' i leoli mewn, neu ei ddarparu gan, sefydliad gofal iechyd. Mae gan y Ddeddf ddiffiniad penodol o ystyr ' sefydliad gofal iechyd '.

AMDDIFFYN

Os ydych yn cael eich cyhuddo o drosedd o dan y Ddeddf hon, mae gennych yr amddiffyniad eich bod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r trosedd. Sylwch ar yr esemptiad ar gyfer triniaeth feddygol, a esbonnir uchod.

CADW O FEWN Y GYFRAITH

Er mwyn cadw o fewn y gyfraith a bodloni'r amddiffyniad cyfreithiol, fe'ch cynghorir i gyflwyno polisi gwirio oedran a bod â systemau effeithiol yn eu lle i atal defnydd gan rai dan 18 oed. Er mwyn sicrhau bod y systemau hyn yn parhau i fod yn effeithiol, mae angen eu monitro a'u diweddaru'n rheolaidd (lle bo angen) i nodi ac unioni unrhyw broblemau neu wendidau, ac i gadw i fyny ag unrhyw ddatblygiadau mewn technoleg.

Mae nodweddion arfer gorau allweddol system effeithiol yn cynnwys y canlynol.

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN

Gofynnwch i bobl ifanc gynhyrchu prawf o'u hoed bob amser. Mae'r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig, y Swyddfa Gartref a Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu yn cefnogi Cynllun Safonau Prawf oedran Cenedlaethol y DU (PASS), sy'n cynnwys nifer o faterwyr cardiau. Gallwch fod yn hyderus bod cerdyn sy'n cael ei gyhoeddi o dan y cynllun ac sy'n dwyn yr hologram PASS yn brawf derbyniol o oedran.

Mae pasbort neu drwydded yrru cerdyn llun y DU hefyd yn dderbyniol ond gwnewch yn siŵr bod y cerdyn yn cyfateb i'r person sy'n ei ddefnyddio ac mae'r dyddiad geni yn dangos eu bod yn 18 oed neu'n hŷn. Gellir defnyddio cardiau adnabod milwrol fel prawf oedran ond, fel gyda mathau eraill o adnabod, gwnewch yn siŵr fod y llun yn cyfateb i'r person sy'n cyflwyno'r cerdyn a'i fod yn gwirio'r dyddiad geni. Dylech fod yn ymwybodol y gall cardiau adnabod milwrol gael eu dal gan bobl sydd yn rhan o'r gwasanaethu ac yn 16 ac 17 oed.

Nid oes rhaid i chi dderbyn pob un o'r ffurfiau uchod o adnabod ac efallai mai'r peth gorau fyddai eithrio unrhyw fath o ddogfen nad yw eich staff yn gyfarwydd â hi.

Efallai y bydd rhai pobl ifanc yn cyflwyno cardiau adnabod ffug felly mae'n ddoeth i wirio golwg a theimlad cerdyn hefyd. Er enghraifft, dylai'r hologram PASS fod yn rhan annatod o gerdyn PASS ac nid yn ychwanegyn.

Os na all yr unigolyn brofi ei fod o leiaf yr oedran cyfreithiol isaf - neu os oes gennych unrhyw amheuaeth - gwrthodwch y gwasanaeth.

Gweler Canllawiau Huniaethiad ffug y Swyddfa Gartref i gael rhagor o wybodaeth.

GWEITHREDU HER 21 NEU POLISI HER 25

Mae hyn yn golygu os yw ' r person yn ymddangos i fod o dan 21 neu 25, gofynnir i'r unigolyn hwnnw gadarnhau ei fod yn 18 oed neu drosodd drwy ddangos prawf dilys o ' i oedran.

HYFFORDDI STAFF

Sicrhewch fod eich staff wedi'u hyfforddi'n briodol. Mae angen iddynt wybod bod y defnydd o welyau haul wedi'u cyfyngu ar oedran, beth yw ' r cyfyngiad oedran a'r camau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd os credant fod person o dan 18 oed yn ceisio defnyddio'r gwasanaeth. Mae'n bwysig eich bod yn gallu profi bod eich staff wedi deall yr hyn sy'n ofynnol ganddynt o dan y ddeddfwriaeth. Gellir gwneud hyn drwy gadw cofnod o'r hyfforddiant a gofyn i ' ch staff lofnodi i ddweud eu bod wedi ' i ddeall. Yna, dylid gwirio'r cofnodion hyn a ' u llofnodi ' n rheolaidd gan y rheolwyr neu'r perchennog.

CADW COFNOD GWRTHOD

Dylid cofnodi pob gwrthodiad (dyddiad, amser, digwyddiad, disgrifiad o brynwr posibl). Bydd cadw cofnod o wrthodiadau yn helpu i ddangos eich bod yn gwrthod gwerthu a bod gennych system effeithiol ar waith. Mae'n ddoeth i'r rheolwr / perchennog wirio'r log i sicrhau bod pob aelod o staff yn ei ddefnyddio.

Amgaeir cofnod gwrthod enghreifftiol.

Mae gan rai tiliau system gwrthod wedi'i hadeiladu i mewn iddynt. Os ydych yn defnyddio system sy'n seiliedig ar y til, sicrhewch bod modd adalw'ch gwrthodiad yn ddiweddarach. Byddwch yn ymwybodol bod rhai gwrthodiadau'n cael eu gwneud cyn sganio'r cynnyrch.

YSGOGIADAU TIL

Os ydych yn meddu ar system EPoS, efallai y bydd yn bosibl ei defnyddio i atgoffa staff o gyfyngiadau oedran drwy gyfrwng prydlon.

ARWYDDION

Yn ogystal â'r gofyniad i arddangos yr wybodaeth ragnodedig am iechyd, rhaid arddangos hysbysiadau yn nodi na all unrhyw un o dan 18 oed ddefnyddio gwely haul ac na all unrhyw un o dan 18 oed fynd i mewn i barth dan gyfyngiad. Byddai hyn wedyn yn atal defnyddwyr posibl ac yn gweithredu fel modd i atgoffa aelodau o'r staff.

Os oes amheuaeth o hyd, peidiwch â gadael i unigolion ddefnyddio'r gwely haul peidiwch a chaniatáu iddynt gael mynediad i barth dan gyfyngiad.

Os ydych yn cyflogi aelodau o staff sydd o dan 18 oed, rhaid i chi sicrhau nad ydynt yn defnyddio'r gwelyau haul, hyd yn oes os ydynt yn cael eu caniatáu mewn parth dan gyfyngiad.

GWYBODAETH BELLACH

Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cynhyrchu canllawiau ar y gyfraith sy'n ymwneud â gwelyau haul, sydd ar gael ar wefan gov.uk. Mae canllawiau ar y Rheoliadau Cymraeg i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

SAFONAU MASNACH

I gael mwy o wybodaeth am waith gwasanaethau Safonau Masnach - a chanlyniadau posibl o beidio â chadw at y gyfraith - gweler 'Safonau Masnach: pwerau, gorfodi a chosbau'.

YN Y DIWEDDARIAD HWN

Dim newidiadau mawr

Adolygwyd / Diweddarwyd ddiwethaf: Ebrill 2024

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL

Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010

Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahân i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2024 itsa Ltd.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out