Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Gwerthu cynhyrchion â chyfyngiad oed ar-lein.

Mae gwerthu rhai nwyddau i bobl ifanc yn anghyfreithlon; dealltwch eich rhwymedigaethau fel manwerthwr ar-lein

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer Cymru a Lloegr

Mae gwerthu cynnyrch sydd â chyfyngiad oedran drwy'r rhyngrwyd yn cyflwyno materion penodol a rhaid i fanwerthwyr roi systemau effeithiol ar waith ar gyfer atal gwerthiannau i ddarpar gwsmeriaid sydd o dan oed.

Mae'r canllaw hwn yn berthnasol i bob cynnyrch sydd â chyfyngiadau oedran ar werthiannau (gweler yr adran 'Gwerthiannau dan oed' ar y wefan hon).

DYLETSWYDD MANWERTHWYR

Cyfrifoldeb manwerthwyr yw sicrhau nad ydynt yn gwerthu cynhyrchion sydd â chyfyngiad oedran ar-lein i bobl sydd o dan yr oedran cyfreithiol gofynnol. Mae hyn yn golygu sefydlu systemau effeithiol a all wirio oedran darpar brynwyr er mwyn sicrhau eu bod yn uwch na'r oedran cyfreithiol gofynnol i brynu cynnyrch. Pan yn gwneud asesiad o systemau o'r fath dylid ystyried gofynion cyfreithiol i gymryd pob rhagofal rhesymol ac arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni trosedd. Mae'r gofynion cyfreithiol hyn yn amddiffyniad manwerthwr mewn deddfwriaeth diogelu defnyddwyr.

Er mwyn sicrhau bod y systemau hyn yn parhau i fod yn effeithiol, mae angen eu monitro a'u diweddaru'n rheolaidd (lle bo angen) i nodi ac unioni unrhyw broblemau neu wendidau, ac i gadw i fyny ag unrhyw ddatblygiadau mewn technoleg.

Yn gyffredinol, nid oes unrhyw ateb pendant ynghylch beth a olygir wrth gymryd pob rhagofal rhesymol nac arfer pob diwydrwydd dyladwy. Fodd bynnag, mae penderfyniadau achos llys yn y gorffennol mewn perthynas â meysydd eraill o ddiogelu defnyddwyr wedi cadarnhau bod amddiffyniad manwerthwr yn fwy tebygol o fethu os na chymerir camau cadarnhaol neu ragofalon, gan arwain at gollfarn.

Dylai manwerthwyr gynnal dadansoddiad risg o'u busnes i nodi mannau gwan lle gallai gwerthiannau ar-lein i rai dan oed ddigwydd, ac yna cyflwyno mesurau i wrthsefyll y risgiau hynny.

DYLETSWYDDAU YCHWANEGOL AR GYFER MATHAU PENODOL O GYNNYRCH

CYNHYRCHION CYRYDOL A NWYDDAU LLAFNOG

Mae Deddf Arfau Sarhaus 2019 yn cynnwys gofynion newydd ar gyfer cynhyrchion cyrydol ac eitemau llafnog lle mae gwerthiant yn cael ei wneud o bell (sy'n cynnwys gwerthu ar-lein, drwy'r post a thros y ffôn). Rhaid i'r adwerthwr fodloni amodau penodol os yw am ddibynnu ar yr amddiffyniad ei fod wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy.Yr amodau hyn yw:

 • roedd y manwerthwr yn gweithredu system ar gyfer gwirio nad oedd y prynwr o dan 18 oed a bod y system yn debygol o atal gwerthiant o'r fath
 • pan anfonwyd y cynnyrch, roedd wedi'i farcio'n glir i ddangos ei fod yn cynnwys cynnyrch cyrydol / erthygl wedi'i llafnu ac mai dim ond i ddwylo person 18 oed neu drosodd y dylid ei ddanfon.
 • cymerodd y manwerthwr bob rhagofal rhesymol ac arfer pob diwydrwydd dyladwy i sicrhau y byddai'r pecyn yn cael ei ddanfon i ddwylo person 18 oed neu drosodd
 • ni chyflwynodd y manwerthwr y pecyn i locer, na threfnu ei ddanfon

I gael rhagor o wybodaeth am y mathau hyn o gynnyrch, gweler 'Cyllyll, eitemau llafnog eraill a sylweddau cyrydol'.

ARFAU AER

Yn nhermau gwerthu arf aer, rhaid i ddeliwr neu ei gynrychiolydd ei drosglwyddo i brynwr dim ond pan fydd yn wyneb yn wyneb. Mae'n drosedd o dan Ddeddf Troseddau Treisgar 2006 i drosglwyddo meddiant pan nad yw'r ddau yn bresennol mewn person.

I gael mwy o wybodaeth am y gyfres hyn o gynnyrch, gweler 'Croesfwâu, arfau aer a drylliau dynwared'.

GWIRIADAU SY'N ANNHEBYGOL O FODLONI 'DIWYDRWYDD DYLADWY'

Dylai manwerthwyr gymryd camau cadarnhaol i ddilysu oedran y prynwr wrth werthu cynhyrchion sy'n gyfyngedig o ran oedran. Mae'r canlynol yn enghreifftiau sy'n annhebygol o fod yn ddigon i fodloni'r gofynion o gymryd pob rhagofal rhesymol ac arfer pob diwydrwydd dyladwy:

 • dibynnu ar y prynwr yn cadarnhau ei fod dros yr oed ieuengaf
 • gofyn i'r prynwr ddarparu dyddiad geni yn unig
 • defnyddio blychau ticio i ofyn i brynwyr gadarnhau eu bod dros yr oedran ieuengaf
 • gan ddefnyddio ymwadiad cyffredinol megis: ' Ystyrir bod unrhyw un sy'n archebu'r cynnyrch hwn o'n gwefan yn 18 oed o leiaf '
 • gan ddefnyddio datganiad ' derbyn ' i'r prynwr gadarnhau ei fod wedi darllen y telerau ac amodau a'i fod dros yr oed ieuengaf
 • defnyddio gwasanaethau e-dalu megis PayPal, Nochex neu Worldpay. Efallai y bydd y gwasanaethau hyn yn gofyn i gwsmer fod dros 18 oed, ond efallai na fydd yn gwirio oedran y defnyddiwr
 • derbyn taliad drwy gerdyn credyd yn unig. Nid yw cardiau credyd ar gael i bobl odan 18 oed ond mae rhai cardiau debyd a rhagdaledig. Nid yw eich systemau talu yn debygol o allu gwahaniaethu rhwng y gwahanol fathau o gardiau felly mae'n hanfodol bod gennych wiriad oedran ychwanegol yn ei le

Bydd pobl ifanc yn ceisio herio confensiynau a phrofi ffiniau. Yn achos gwerthiannau ar-lein, os nad yw manwerthwyr yn gwneud gwiriadau cadarnhaol, mae'n bosibl y gallai pobl ifanc osgoi'r gwiriadau prawf oedran llym sy'n ofynnol ar y stryd fawr.

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN

Mae'r canlynol yn ganllaw i gamau posibl a rhagofalon y gallai manwerthwyr eu mabwysiadu i gynorthwyo gyda dilysu oedran. Fodd bynnag, dylid nodi efallai na fydd y rhain yn addas ar gyfer rhai sefyllfaoedd a bydd angen i fanwerthwyr asesu pa gamau sy'n addas ac yn briodol i'w hamgylchiadau unigol. Efallai y bydd manwerthwyr yn gallu datblygu dulliau eraill o wirio oedran.

Mae cysyniadau dilysu oedran mewn byd digidol sydd yn symud yn gyflym yn heriol o ran effeithiolrwydd. Nid oes unrhyw system yn ddiogel ac mae gan unrhyw wasanaeth sy'n dibynnu ar wirio o bell y potensial am wallau.

Mae llawer o wefannau bellach yn gofyn i brynwyr gofrestru manylion neu i sefydlu cyfrifon ar gyfer pryniadau yn y dyfodol, sy'n golygu efallai mai dim ond ar gyfer y set gychwynnol o gyfrifon neu ar y pryniant cyntaf o'r wefan y bydd angen gwiriadau gwirio oedran.

GWIRIO OEDRAN AR Y PWYNT DANFON

Dylai fod gan adwerthwyr weithdrefnau ar waith, gan gynnwys gwiriadau oedran ar y pwynt danfon, i sicrhau bod eu gyrwyr danfon yn gofyn am brawf oedran dilys i gadarnhau bod y prynwr dros yr oedran isaf i brynu a derbyn y cynnyrch dan sylw. Dylid nodi efallai na fydd negeswyr trydydd parti yn derbyn cyfrifoldeb am wirio oedran. Fodd bynnag, fel y gwelir yn y paragraff nesaf, mae gofynion ar gwmnïau dosbarthu o dan rai amgylchiadau.

Os oes gan gwmni dosbarthu drefniant gyda manwerthwr i ddosbarthu nwyddau llafnog a/neu gynhyrchion cyrydol, a bod y gwerthiant yn cael ei wneud o bell, rhaid iddo ddosbarthu'r cynhyrchion i ddwylo person 18 oed neu drosodd. Mae'n bwysig felly bod gan gwmnïau dosbarthu systemau effeithiol ar waith i sicrhau nad yw cyflenwadau'n cael eu gwneud i bobl dan oed. I gael rhagor o fanylion am y gofynion dosbarthu ar gyfer y mathau penodol hyn o gynnyrch, gweler 'Cyllyll, eitemau llafnog eraill a sylweddau cyrydol'.

GWIRIADAU DILYSU OEDRAN AR-LEIN

Mae meddalwedd dilysu oedran ar-lein ar gael sy'n defnyddio ffynonellau gwybodaeth amrywiol er mwyn dilysu oedran a hunaniaeth yn ystod y broses archebu. Mae'r gwiriadau hyn yn cynnwys defnyddio'r gofrestr etholiadol a/neu asiantaethau cyfeirio credyd. Mae yna hefyd fusnesau sy'n cynnig mynediad ar-lein i wybodaeth am y gofrestr etholiadol, y gellid ei defnyddio i wirio oedran prynwr.

GWIRIADAU ALL-LEIN DILYNOL

Mewn rhai amgylchiadau, efallai na fydd yn bosibl cadarnhau oedran prynwr posibl i gwblhau archeb ar-lein. Awgrymir y gellid gwneud rhagor o wiriadau, fel mynnu bod y cwsmer yn darparu prawf oedran dilys/derbyniol, a bod modd gwirio hynny'n briodol.

CASGLU MEWN SIOP

I rai manwerthwyr sydd hefyd â phresenoldeb ar y stryd fawr, gallai prynwyr brynu a chadw cynnyrch ar-lein a'i gasglu yn y siop, lle gallai'r staff wirio eu hoed fel eu bod yn cael eu gwirio wyneb yn wyneb arferol.

CASGLU O LOCER

Ni ddylid dosbarthu cynhyrchion â chyfyngiad oedran i loceri hunanwasanaeth, gan y byddai'n effeithio ar yr amddiffyniad diwydrwydd dyladwy.

LLWYFANNAU ARCHEBU A DOSBARTHU

Mae rhai manwerthwyr yn partneru â busnesau sy'n darparu gwasanaethau archebu a dosbarthu ar-lein. Mae'r busnesau hyn yn gweithredu eu polisïau gwirio oedran eu hunain. Mae'n ofynnol i gwsmeriaid gadarnhau eu hoedran pan osodir yr archeb ac mae angen prawf oedran cyn cwblhau'r danfoniad.

RHAGOR O WYBODAETH

Cyfrifoldeb y manwerthwr yw sicrhau bod cynhyrchion yn cael eu gwerthu i brynwyr yn ddigon hen i'w prynu. Os oes unrhyw amheuaeth, ni ddylai'r trafodiad fynd yn ei flaen.

Mae MAG (Manyleb sydd ar gael yn Gyhoeddus) wedi'i chyhoeddi, a ddatblygwyd gan y Gynghrair Polisi Digidol a'r BSI (Sefydliad Safonau Prydeinig). MAG 1296: Archwilio oed ar-lein. Darparu a defnyddio gwasanaethau gwirio oedran ar-lein. Cod ymarfer wedi'i gynllunio i helpu masnachwyr, yn enwedig y rhai sy'n cynnal gwiriadau oedran neu'n darparu gwasanaethau gwirio oedran, i gydymffurfio â'r gyfraith.

I gael mwy o wybodaeth gyffredinol am werthiannau ar-lein, ewch i 'Contractau defnyddwyr: gwerthu o bell' a 'Safleoedd arwerthu ar lein a marchleoedd'.

SAFONAU MASNACH

I gael mwy o wybodaeth am waith gwasanaethau Safonau Masnach - a chanlyniadau posibl o beidio â chadw at y gyfraith - gweler 'Safonau Masnach: pwerau, gorfodi a chosbau'.

YN Y DIWEDDARIAD HWN

Dim newidiadau mawr

Adolygwyd/Diweddarwyd diwethaf: Ebrill 2024

DEDDFWRIAETH ALLWEDDOL 

Noder

Bwriedir y wybodaeth hon fel canllaw yn unig; dim ond y llysoedd all roi dehongliad awdurdodol o'r gyfraith.

Efallai na fydd dolenni 'deddfwriaeth allweddol' y canllaw ond yn dangos fersiwn wreiddiol y ddeddfwriaeth, er bod dolenni ar wahân i rywfaint o ddeddfwriaeth ddiwygiedig sy'n uniongyrchol gysylltiedig chynnwys y canllawiau. Gellir dod o hyd i wybodaeth ar ddiwygiadau i ddeddfwriaeth y ar y tab 'Mwy o Adnoddau' ym mhob dolen.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth, sy'n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd ar faterion defnyddwyr yn rhad ac am ddim. Ewch i wefan Cyngor ar Bopeth neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505.

© 2024 itsa Ltd.

Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out