Yn cynrychioli holl wasanaethau safonau masnach ledled Cymru
Representing all trading standards services across Wales

Safonau Masnach Torfaen : Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug


Mae Ali Abbas Jasim Kurdi o Lys Maelfryn, Malvern Drive, Llanisien, Caerdydd, wedi bod yn gweithio yn “Ponty Shop”, 133 Osborne Road, Pont-y-pŵl, er mis Rhagfyr 2020, ac yna ym mis Mai 2021 daeth yn unig gyfarwyddwr ar gwmni daliannol y siop 'House of Ponty Ltd'.

Derbyniodd swyddogion o Dîm Safonau Masnach y Cyngor gwynion bod y busnes yn gwerthu sigaréts a thybaco ffug,  ac arweiniodd hyn at eu hymchwiliad.

Yn dilyn ymweliadau â'r safle, canfuwyd bod meintiau sylweddol o sigaréts a thybaco anghyfreithlon gwerth dros £9K wedi'u cuddio mewn cerbydau sy'n gysylltiedig â'r busnes. Cafodd y tybaco, y sigaréts a'r ddau gerbyd eu hatafaelu yn dilyn hyn. Byddai’r dreth a’r doll a lwyddodd i’w hosgoi wedi bod dros £5K dan ganllawiau CThEF.

Ymddangosodd Kurdi yn Llys Ynadon Casnewydd ddydd Iau 28 Medi 2023, ôl pledio'n euog i 10 cyhuddiad blaenorol. Roedd y rhain yn cynnwys naw o droseddau nod masnach, ac un cyhuddiad o dwyll am feddu ar sigaréts a thybaco ffug, a’u gwerthu.

Gofynnodd y llys am adroddiad prawf cyn dedfrydu Kurdi i orchymyn cymunedol  o 12 mis. Yn ystod y cyfnod hwn, rhaid iddo weithio heb dâl am 120 o oriau yn y gymuned.  Rhaid iddo dalu costau o £989.52 a gordal dioddefwr gwerth £95.  Gorchmynnodd y llys hefyd bod yr holl eitemau a gafodd eu hatafaelu yn cael eu fforffedu a’u dinistrio, yn cynnwys y ddau gerbyd. 

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol, yr Amgylchedd: "Mae'r ddedfryd yn arwydd clir o ba mor ddifrifol yw’r fath droseddau yng ngolwg y gyfraith.

“Nid yw gwerthu nwyddau ffug yn drosedd heb ddioddefwyr a bydd manwerthwyr dilys yn Nhorfaen yn parhau i gael eu diogelu rhag y fath gystadlu annheg gan unigolion sy’n ymwneud â’r fath weithgareddau.

“Canfuwyd bod sigaréts a thybaco anghyfreithlon yn cynnwys amrywiaeth o gemegau niweidiol a allai fod yn niweidiol i iechyd unigolyn, sy’n eu gwneud yn nwyddau peryglus iawn. 

“Buaswn yn annog unrhyw un sydd â phryderon am werthu sigaréts a thybaco anghyfreithlon i gysylltu â thîm Safonau Masnach y Cyngor.” 

Gall unrhyw un sydd â gwybodaeth am nwyddau ffug, gysylltu â’r Tîm Safonau Masnach ar 01633 647623 neu e-bostio trading.standards@torfaen.gov.uk  

Mae rhagor o wybodaeth am safonau masnach ar gael yma

Erthygl flaenorolErthygl Nesaf
Your session will expire in xx.xx. Do you wish to Continue or Log Out
Your session will expire in xx.xx
Continue or Log Out